E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Hesap Etkinliði Raporlarý

Google Hesap Etkinliði, kullanmýþ olduðunuz Google ürünlerindeki tüm hesap etkinliðinizin aylýk özetlerini sunan ve aslýnda biraz da kiþilerin narsistik duygularýný kabartacak bir Google hesaplarý analitiði hizmetidir. Google, Hesap Etkinliði hizmetini Google ürünlerinde þeffaflýk ve denetim saðlamak için tasarlanmýþ. Hesap Etkinliði raporlarý, hesabýnýzda oturum açtýðýnýzda, her ürünle iliþkili kullandýðýnýz verilerin özetini gösterir ve kiþisel ayarlarýnýzý deðiþtirmeniz için baðlantýlar saðlar.

28.03.2012 | Devamı »

Web Trafiðinin Yüzde 51'ini Ýnsanlar ?retmiyor

Web trafiðinin sadece insanlar tarafýndan üretildiðini zannediyorsanýz, fazlasýyla yanýlýyorsunuz. Zira web trafiðine baþta Googlebot olmak üzere arama motorlarýnýn tarama robotlarý, casus yazýlýmlar, hacker araçlarý, otomatik yorumlama araçlarý gibi çeþitli inorganik uygulamalar ket vurmakta ve sitelerin bant geniþliðini ciddi oranlarda tüketmektedirler. Geçen yýl internet trafiðinin neredeyse yarýsýna bizzat Googlebot'un neden olduðundan etraflýca bahsetmiþtik. Fakat yeni yapýlan bir araþtýrmada web trafiðinin %51'nin insanlar tarafýndan üretilmediði, aksine Googlebot baþta olmak üzere birçok inorganik araçtan kaynaklandýðý ortaya çýktý.

16.03.2012 | Devamı »

Yandex.Metrica ile Google Analytics'in Detaylý Karþýlaþtýrmasý

Yandex, Türkiye pazarýna girdiði günden bu yana küresel olarak zaten yayýnda olan araçlarýný Türk kullanýlarý için de birer birer devreye sokmaya baþladý. Bunun web site yöneticileri için güzel ve kullanýþlý bir örneði olabilecek ve de Google Analytics rakibi niteliðindeki aracý olan Yandex.Metrica'dýr. Bu yazýmýzda henüz Türk web sitesi sahipleri için yeni devreye yeni girmiþ fakat Ýngilizce dilinde zaten yayýn yapan Yandex.Metrica'nýn özelliklerini tek tek saymak yerine webmasterlar için çok daha iþe yarayabilecek bir Google Analytics ve Yandex.Metrica karþýlaþtýrmasý yapacaðýz. GÜNCELLEME: 14.03.12 tarih ve 21:00 saatinde Yandex'ten gelen resmi açýklama ve yeni eklemeler.

14.03.2012 | Devamı »

Mevcut WordPress Sitenizin Domain Adresini Kolayca Deðiþtirin

WordPress, kullaným kolaylýðý ve yetenekleriyle internetin neredeyse en çok kullanýlan içerik ve blog yönetim sistemidir. Tek bir kurulum ile birden çok site yönetiminin yanýnda oldukça geniþ tema ve eklenti desteðiyle blogcularýn vazgeçilmez aracýdýr. Saðladýðý kolaylýklardan öle bir tanesi var ki, gerçekten blog ve site yönetiminde baþka bir sistemin onun eline su dökememesinin yegane kanýtý olsa gerek! O da, var olan ve oturmuþ bir WordPress site veya blogunun içeriðini ve altyapýsýný bozmaya hiç gerek kalmadan domain adresini tamamen deðiþtirmek.

09.03.2012 | Devamı »

Web Sayfalarýnýn Zamanla Trafik Kaybetmesi veya Kazanmasýnýn Temel Dinamikleri

Web sitelerinin en büyük derdi tabii ki trafik! Bazý siteler var ki, çok yoðun trafik çekmelerine raðmen bir süre sonra ziyaretçi sayýsýnda ciddi gerileme yaþar. Bazýlarý da var ki, uzun dönemler yüksek trafik çektikten bir süre sonra ilk performansýný yitirse de, yýllar sonra bile eski performansýný tekrar elde edebilir. Yani yýllara yayýlan dalgalý bir trafik yapýsý vardýr. Peki birçok sitenin aksine bazý web sitelerinin trafikleri niçin zamanla düþmez? Web trafiðinin zamana baðlý bir matematiði var mýdýr?

23.02.2012 | Devamı »

Türkçe Web'e Göre Türk Futbolunun Rüya Takýmý, En Popüler Ýsimleri ve Kulüpleri

Yandex, Türkçe içerikli sitelerde geçen en popüler isimleri araþtýrdý. 2011-2012 sezonu Süper Lig’indeki kulüplerin tüm oyuncu ve antrenörlerinin isimlerinin Türkçe internette kullanýlma sýklýðýna göre hazýrlanan araþtýrmaya göre bir "rüya takýmý" ve onun antrenörü ortaya çýkarýlmýþ. Ayrýca Türkçe web'deki en popüler takýmlar sýrasýyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzonspor olmuþ.

07.02.2012 | Devamı »

Ýnternetin Kalbinde Yaþanan API Savaþlarýndaki Son Durum: API'ler Ýnterneti Dönüþtürüyor

Uygulama programlama arayüzü olarak bilinen API'ler günümüz interneti ve 2.-3. parti uygulamalarýnýn can simidi olmaktan da öteye geçip çoktan web uygulamalarýnýn damarlarýnda akan kan haline geldi. Çoðunlukla ücretsiz olan API'lerin indekslendiði ProgrammableWeb'e göre internette hali hazýrdaki API'lerin sayýsý 5000'i geçmiþ durumda. Web, API'lere göre yeniden dizayn ediliyor. En çok ve etkili API'yi yayýnlayanlarýn sanal alemi yeniden dizayn etmede söz haklarý da daha fazla oluyor.

06.02.2012 | Devamı »

Ýnternette Unicode Kullanýmý Yüzde 60'ý Geçti

Unicode (evrensel kod) hangi altyapý, programlama dili ya da yazýlým olursa olsun her bir yazý karakteri için ortak ve deðiþmez bir sayý deðerini atayan bir evrensel karakterler standardýdýr. Uzun yýlar kullanýcýlarýn farklý farklý karakter kodlamalarý ile boðuþmasý ve özellikle internette bilgi üretimi esnasýnda sýkýntýlar yaþanmasýna neden olan karakter görüntüleme problemine evrensel çapta getirilmiþ olan ve yeryüzündeki tüm karakterlere bir sayý deðeri atamayý amaçlayan bir sistemdir. Son yýllarda web sitelerindeki genel eðilim unicode sistemine (UTF-8) hýzlý bir geçiþ yönündedir. Google'ýn bu konuda yapmýþ olduðu en son araþtýrmaya göre Web'in %60'tan fazlasý hali hazýrda unicode sistemine geçmiþ durumda.

04.02.2012 | Devamı »

Google Psiþizmi: Google'ýn Facebook Hakkýndaki Düþüncelerini Aramalardan ?ðrenin

Google'a anlýk "otomatik tamamlama" yani arama tavsiyesi özelliði geldiðinden beri tam istediðiniz arama sonuçlarýna ulaþmak gerçekten çok kolaylaþtý. Fakat arama kutucuðunda otomatik tamamlama ve tavsiye olarak kullanýcýya sunulanlar aslýnda bizzat arama motorunun atadýðý öneriler olmaktan ziyade, dünya geneli tüm kullanýcýlarýn girmiþ olduðu arama sorgularýnýn ortalamasý olarak karþýmýza çýkýyor. Yani bu tavsiyeleri Google'ý dünya genelinde kullanan tüm kullanýcýlarýn tercih ve alýþkanlýklarý belirliyor. Bu da arama tavsiyelerinin zamanla psiþik bir ruha sahip olma durumunu doðuruyor. Bu yazýda Google'ýn Facebook hakkýndaki olasý kanaatlerini "otomatik tamamlama" özelliðini kullanarak ortaya çýkartmaya çalýþacaðýz.

02.02.2012 | Devamı »

Türkçe Ýçerikli Ýnternette En ?ok Kullanýlan Yabancý Kökenli Kelimeler

Yandex Türkçe içerikli sitelerde Batý dillerinden gelen kelimelerin kullaným sýklýðýna dair bazý istatistikleri analiz ettiði bir rapor hazýrladý. Buna göre Türkçe sitelerde en çok rastlanan yabancý kökenli kelimelerin zirvesinde bulunan "video" sözcüðü ayný zamanda, genel olarak en çok kullanýlan 10 kelime arasýnda yer alýyor.

25.01.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.241 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar