E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sayýlarla Ýnternetin 2011 Yýlý

2011, internet için önceki yýllarda olduðu gibi sýnýrlarýn zorlandýðý bir yýl oldu. Ýnternetin neredeyse her alanýnda yüksek deðerler ve sayýlara ulaþýldý. Peki 2011'de internette neler oldu? Kaç tane e-posta gönderildi? Kaç yeni domain adresi açýldý? Facebook'a ne kadar yeni resim yüklendi? Youtube'da kaç tane video gösterildi? Size çarpýcý istatistikleri sunuyoruz.

22.01.2012 | Devamı »

Google Arama Sonuçlarýnýzda ?ýkmasýný Ýstemediðiniz Siteleri Engelleyin

Google'ý hesabýnýz açýk bir þekilde kullanýrken, arama sonuçlarýnýzda çýkan bir siteden hoþlanmýyorsanýz, söz konusu site ve içindeki sayfalarýn tamamýný engelleyebilirsiniz. Engelleme iþleminden sonra, Google'da oturumunuz açýkken arama yaptýðýnýzda bu sayfalarýn hiçbirini görmezsiniz. Eðer fikrinizi sonradan deðiþtirirseniz engellemeyi kaldýrabilirsiniz.

14.01.2012 | Devamı »

RSS'leri Derlemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

FeedEk, her türlü RSS beslemesini herhangi bir sunucu tabanlý derlemeye gerek duymadan direkt web sayfasý üzerinde jQuery yardýmýyla iþleyip gösterebilen, tamamen Engin Kýzýl isimli bir Türk yazýlým geliþtiricisi tarafýndan yapýlmýþ olan harikulade bir jQuery eklentisidir.

13.01.2012 | Devamı »

Google Adým Adým Ýnterneti Balkanlaþtýrýyor

Google Salý günü tüm arama sonuçlarýnýn yanýnda, web’de size ait olan, tanýdýklarýnýzýn sizinle paylaþtýklarý ve hatta tanýmadýðýnýz ama belki tanýþmayý isteyebileceðiniz insanlarýn paylaþtýklarýna da tek bir arama kutusu üzerinden ulaþabilmenizi saðlayacak "Arama Artý Sizin Dünyanýz" uygulamasýný devreye soktu. Google, Google+ ile hatýrý sayýlýr miktarda kullanýcý sayýsýný elde ettiðini düþünmüþ olmalý ki, içerikle birlikte insanlarý ve iliþkilerini de anlayabilmek için arama sonuçlarýna kiþisel sonuçlarý, aramada profilleri ve de kiþiler ve sayfalarý dahil etti. Peki "sizin dünyanýz" sloganýyla baþlatýlan bu hizmetin içinde Facebook ve Twitter var mý? Cevap 'hayýr'. Peki buna sebep olan kim? Cevap 'Google', 'Facebook' ve 'Twitter'. Peki interneti þimdiye kadar en kapsamlý bir þekilde tarayan Google'ýn sosyal aramasýna dahil etmediði, ama sahip olduklarý kullanýcý sayýsýyla toplamda 1 milyarý fazlasýyla geçen ve de sosyal aðlardaki içeriðin 'gerçek-zamanlý' olarak nabzýnýn attýðý Facebook ve Twitter'ýn bulunmadýðý bir sistem gerçekten bizim dünyamýz olabilir mi?

12.01.2012 | Devamı »

En Dayanýklý ve Güvenilir Blog Servisi Hangisi?

2011 yýlý milyonlarca blogun havada uçuþtuðu bol içerikli bir yýl olarak geçti. Bu bloglarýn çoðu ise doðrudan blog servislerinde barýndýrýlanlardan oluþtu. Blog yayýncýlýðý için kullanýlan servislerin öncülüðü Blogger ile baþlayýp, peþinden WordPress ve Typepad gibi servislerle devam etti. Sonradan bazý servislerin (Tumblr, Posterous) çok hýzlý popüler olmalarý ilklerini geride býrakýyor gibi gösterse de, bu onlarýn harikulade sistemler olduðunu maalesef kanýtlamýyor. Bunlarýn servis kesinti süreleri ciddi problem oluþturuyor.

09.01.2012 | Devamı »

Web Sayfalarýndaki Yazýlarýn Ýþaretlenip Bir Link ?eklinde Paylaþýlmasýný Saðlayýn

Masha, 'mark & share' yani Türkçesi 'iþaretle ve paylaþ' olan, ziyaretçilerin web sayfalarýnda ilginç bulduklarý metinleri veya ifadeleri sarý renki arka plana alacak þekilde iþaretleyip, bunu da anýnda ilgili sayfanýn adresine bir parametre þeklinde ekleyip kolayca paylaþýlmasýný saðlayan çok inovatif bir Javascript uygulamasýdýr. Web sayfalarýndaki yazýlarýn sadece dikkat çekilmek istenen kýsýmlarýnýn paylaþýlmasýný saðlar.

04.01.2012 | Devamı »

Son 20 Yýlýn Dünya Geneli Ýnternet Penetrasyonu

2011 Mart itibarýyla dünyadaki internet kullanýcýlarý sayýsý 2 milyara ulaþtý. Ama hala 5 milyarlýk devasa bir nüfusun internet kullanýcýsý olmadýðý görülüyor. Ýnternetin önümüzdeki yýllarda çok daha geniþ kitlelere ulaþacaðý, yani internet penetrasyonunun hýzla artacaðý bekleniyor. Çoðumuz için 10-15 yýl önce ayný anda hem evde hem de iþyerinde bir internet baðlantýsýna sahip olmak bir ütopya iken, bugün adiyattan durum halini aldý. Peki 20 yýldan bu yana penetrasyon nasýl deðiþti?

28.12.2011 | Devamı »

Yandex'ten Sitelere ?zel Site Ýçi Arama Motoru

Yandex, web sitelerinin ziyaretçileri için kendi siteleri içinde arama yapmalarýný saðlayacak bir özel arama motoru yayýnlandý. Tamamen kendi sitenize göre özelleþtirebileceðiniz Yandex.Özel Arama ile ziyareçiler Yandex'in altyapýsýna dayanarak sadece sizin içeriklerinizde site içi arama yapabiliyor.

27.12.2011 | Devamı »

CSS Düzenleme Esnasýnda Web Sayfalarý da Kendiliðinden Otomatik Güncellensin

CSSrefresh, web sitesi geliþtiricilerinin yayýnda olan bir sitenin tasarýmýyla ilgili olan CSS dosyalarýnda gerçek-zamanlý deðiþiklik yaparken veya yaptýktan sonra karþýlaþtýklarý en büyük sorun olan yeni durumun güncellenmesini, ziyaretçinin ekranýnda sayfayý yenilemeye gerek kalmadan (F5) anýnda ve de çaktýrmadan otomatik olarak yapan oldukça harika bir JavaScript uygulamasýdýr.

26.12.2011 | Devamı »

Düz HTML Listelerini Dinamik Listelere ?evirin

List.js, sadece 7 kb boyutunda ve web tarayýcýsý üzerinden düz listelere sanki sunucu üzerinden yapýlýyormuþ gibi dinamik ve efektif özellikler kazandýran çok inovatif bir listeleme scriptidir. List.js ile statik HTML listelerine PHP ya da ASP gibi dinamik kodlamalardan baðýmsýz olarak her türlü arama, sýralama, filtreleme, madde ekleme-çýkarma ve güncelleme özellikleri kazandýrýlabiliyor.

19.12.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.35 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar