E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sitelerdeki Reklamlarý Bloklayan Adblock'u Engelleyebilen bir jQuery Eklentisi

Son yýllarda milyonlarca web kullanýcýsý ziyaret ettiði sitelerde reklam görmek istemediði için bu reklamlarý web tarayýcýsý üzerinden otomatik olarak bloklayan yani reklam gösterimini engeleyen tarayýcý eklentilerine acayip raðbet gösteriyor. Özellikle ziyaretçiye içerik göstermek yerine reklamla boðan kalitesiz bazý forum ve siteleri bir kenara koyacak olursak, ziyaretçiyi rahatsýz etmeyen ve yerleri sayfalarda sabit olan reklamlarýn web giriþimcilerinin ekmek kapýsý olduðu, hiç olmazsa barýndýrma ve alan adý masraflarýný bu yolla karþýladýðý düþünüldüðünde, ziyaretçinin reklam engelleme eklentilerini kullanmasý hiç adil bir davranýþ deðil. Ama artýk buna da bir çözüm var. Kýsacasý Adblock ve benzeri uygulamalarýn sitelerdeki reklamlarý kapatmasýný engelleyen yani onlarý çalýþmaz hale getiren bir jQuery yöntemi var.

18.12.2011 | Devamı »

2011 Yýlýnda Google'da En ?ok Arananlar

Oldukça dalgalý ve hareketli geçen 2011 yýlýna ait ruhun fotoðrafý bu yýl da yine Google Zeitgeist 2011 ile çekildi. Zeitgeist ile, hem dünyada hem de diðer ülkelerde ayrý ayrý yýlýn en popüler ve en hýzlý yükselen trendlerini öðreniyoruz. Türkiye’de ise bu yýl arama trendlerinin baþýný raiting þikesi yapan yerli diziler çekti. Türkiye için hazýrlanan en hýzlý yükselen aramalar listesinde 'Muhteþem Yüzyýl’ dizisi ilk sýraya yerleþirken, ikinci sýrada e-devlet uygulamasý, üçüncü sýrada ise yine bir baþka þaibeli dizi olan ‘Adýný Feriha Koydum’ yer aldý. Haberler kategorisinde ise en hýzlý yükselen aramalarýn baþýnda spor klüpleri ön plana çýktý.

15.12.2011 | Devamı »

Dünya Geneli 2011 Yýlý Web Analitik Ýncelemesi

KISSmetrics dünya geneli yüzbinlerce internet sitenin katýlmýþ olduðu Google'ýn web tarama davranýþlarý çalýþmasýndaki verilerden 2011 yýlýna ait web analitik incelemesini yayýnladý. Çalýþmada, küresel çapta sitelerde geçirilen ortalama süreler, hemen çýkma oranlarý ve iþletim sistemi savaþlarý gibi çok önemli web kullaným trendleri sunuluyor.

15.12.2011 | Devamı »

Web Sayfalarýnýn Arka Plan Zemininde YouTube Videolarýný Döndürün

Tubular, web sayfalarýnýn arka plan tasarýmýnda resim yerine YouTube videolarýný oynatmayý saðlayan oldukça ilginç bir jQuery eklentisidir. Web sayfalarýnýn arka planýnda döndürmek istediðiniz YouTube videosunun ID kodunu uygulamaya tanýtarak, sayfanýn zemininde sürekli olarak bir videonun dönmesini saðlayabiliyorsunuz.

12.12.2011 | Devamı »

Google'ýn Web Sitelerini Tarayamama Nedenleri

Google, kendi webmaster forumlarýnda web site sahiplerinin sýklýkla þikayet ettiði hosting ile alakalý olan site tarama ve sonuçlarda görünmeme problemlerini ve de bu durumlarýn web site yöneticisinden (webmaster) mi yoksa barýndýrma (hosting) hizmetini alýnan yerden mi kaynaklandýðýný anlatan bir rehber yayýnlandý. Sizin için bu rehberden genelde herkesin muzdarip olduðu bu ortak problemleri derleyerek neler yapýlabileceði konusunda çözüm önerilerini paylaþtýk.

10.12.2011 | Devamı »

Ýstanbul Trafiðinin Video Görselleþtirmesi

Yandex, kendi trafik uygulamasýný yükleyen sürücülerin araçlarýndan gelen GPS verilerini analiz ederek Ýstanbul'un 24 saatlik trafik durumunun güncel ve ayrýntýlý bir görselleþtirmesini yayýnladý. 3 Kasým 2011 gününü baz alan Ýstanbul'un 1 günlük gerçek trafiðinin 1,12 dakikalýk video görselleþtirmesinde Ýstanbul trafiðinin yoðunluðu 1-9 puan arasýnda derecelendiriliyor.

08.12.2011 | Devamı »

Google ile Karmaþýk Matematiksel Fonksiyonlarýn Grafiðini Online ?izin

Google dehasý hýz kesmeden devam ediyor. Özellikle üniversitelerin mühendislik fakültesi öðrencilerinin ileri calculus ya da fizik derslerinde sýklýkla karþýlaþtýklarý ve yapmaktan köþe bucak kaçtýklarý sin(x)'li, cos(x)'li veya ln(x)'li karmaþýk fonksiyonlarýn grafiklerini Google artýk saniyeler içerisinde çizebiliyor.

06.12.2011 | Devamı »

Ve Chrome Sonunda Firefox'u Geçti

Dünya geneli web tarayýcýsý kullaným savaþlarý iyiden iyiye þiddetlenmeye baþladý. Her geçen gün bir web taracýsýnýn diðerlerine attýðý bir gole þahit oluyoruz. Daha geçenlerde Internet Explorer'ýn pazar payýnýn %50'nin altýna düþmesi þokunu yaþarken, þimdi de Google Chrome çok uzun süredir dünya geneli kullanýmda kendini ikinciliðe mýhlayan Firefox'u tahtýndan indirerek ilk defa ikinciliði elde etti.

01.12.2011 | Devamı »

?ifreli Google Arama Trafiði Tüm Aramalarýn Neredeyse Yüzde 10'unu Teþkil Ediyor

Google'ýn en son SSL'li aramayý (https://) yani ziyaretçilerine þifreli bir þekilde Google'da arama yapmalarýný saðlayan hizmetini baþlattýðýndan beri bu yolla yapýlan aramalar tüm Google aramalarýnýn yaklaþýk neredeyse %9-10'unu teþkil etmeye baþladý. Kullanýcýlar açýsýndan faydalý, fakat site sahipleri, reklam verenler ve pazarlamacýlar için oldukça dezavantaj oluþturan SSL'li arama yüzünden Google'dan gelen trafik bloklanarak Google Analytics ve benzeri analitik araçlarýnda arama motorundan gelen anahtar kelimelerin yerine "not provided" þeklinde bir bilgi gösteriliyor.

28.11.2011 | Devamı »

Korsan Yorumcularla Tüketiciler ve Kitleler Ýstenilen ?ekilde Yönlendirilebiliyor

Kanada Victoria Üniversitesi ve Çin Peking Üniversitesi araþtýrmacýlarý internette yeni ortaya çýkmýþ ve markalara, içerik üreticilerine ve kuruluþlara çok fazla yan tesiri olabilecek olan ücret karþýlýðý gizli çalýþan korsan internet yazarlarý hakkýnda Çin'deki örnekleri üzerinden hareketle çok ilginç bir araþtýrmaya imza attý. "Internet Water Army" yani bir çeþit internet sel ordusu olarak da çevrilebilecek olan bu kiþi ve organizasyonlar, herhangi bir kiþi, kurum, ürün ya da marka hakkýnda sitelerin forumlarýna, Facebook sayfalarýna, makalelerin yorum bölümlerine daha doðrusu dýþarýdan yazý ve yorum giriþi yapýlabilecek her yere sahte profillerle kendilerini kiralayan kiþilerin maksadýna uygun olarak yalan, yanlýþ, kapa propaganda, iftira, kötüleyen, küçümseyen ya da tam tersine öven, pohpohlayacý ve abartan yorumlar yazarak diðer sýradan kullanýcýlarý ilgili hedef hakkýnda olumlu ya da olumsuz manipülasyona ve yanlýþ yönlendirmelere maruz býrakmaktadýr.

24.11.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.306 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar