E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Türkçe Ýçerikli Web Sayfalarýnda Duygu Ýfadelerinin (Emoticon) Kullaným Sýklýðý

Yandex þimdiye kadar indekslemiþ olduðu Türkçe içerikli hem .tr alan adý altýndaki hem de dili Türkçe olan bütün sitelerden topladýðý verilere dayanarak Türk internet kullanýcýlarýnýn duygularýný ifade eden özel duygu simgelerinin (duygu ifadeleri veya emoticon) tüm Türkçe içerikli web sayfalarýnýn en az üçte birinde bulunduðunu tespit etmiþ. 500 milyona yakýn farklý çeþidi olan duygu simgeleri (ifadeleri) arasýnda, olumlu duygularý ifade edenlerin sayýsý olumsuz duygularla ilgili olanlardan tam üç buçuk kat daha fazla.

23.11.2011 | Devamı »

Türkçe Ýnternetin Gözünden Dünya ?lkeleri

Türkiye pazarýna geçenlerde giren yeni arama motoru Yandex, þimdiye kadar indekslemiþ olduðu Türkçe web sayfalarýnda kullanýlan sözcüklerden çeþitli ülke isimlerinin ayrý ayrý kaç kere kullanýldýðýný tespit etti. Sonuçlarý harita üzerinde, her ülkenin büyüklüðü ülke isminin Türkçe Ýnternet’te kullaným sýklýðýna göre gösterilecek þekilde sunuldu ve ortaya çok ilginç bir harita çýktý.

15.11.2011 | Devamı »

Türkiye'de Doðrudan Domain Adresi Satma Yetkisi Olan Firmalar ve Türkiye Hosting Pazarý

Bilindiði üzere .com, .net, ve .org gibi domain adreslerini dünya genelinde daðýtmaya yetkili Ýnternet Tahsisli Sayýlar ve Ýsimler Kurumu (ICANN) adýnda uluslararasý düzeyde organize olmuþ ama aslýnda ipleri Amerika'nýn elinde olan bir kurum var. Bu kurum diðer ülkelerdeki firmalara kendi adýna domain satmalarý için yetki (ICANN Accredited Registrars) vermektedir. Fakat bu yetkiyi de kolay kolay her firmaya vermemektedir. Türkiye'de ise bu yetkiye sahip sadece 5 adet firma var. Geriye kalan ve domain sattýðýný iddia eden bütün firmalar aslýnda ya bunlarýn ya da yabancý firmalarýn bayisi (mümessili) konumundadýr.

05.11.2011 | Devamı »

Ve Internet Explorer Döneminin Sonu Pazar Payýnýn Yüzde 50'nin Altýna Düþmesiyle Yaklaþtý

Son birkaç yýldýr çok fena bir þekilde kýzýþan internet tarayýcýsý pazarý þu sýralar iyice karýþmýþ durumda. Zira tarayýcý pazarýndaki dengeler birinci sýrayý yýllardýr iþgal eden Ýnternet Explorer web tarayýcýsý dýþýnda neredeyse kafa kafa gidiyor. Fakat yakýn zamandan olan oldu ve dünya geneli Internet Explorer'ýn kullaným oraný %50'nin altýna düþtü. Acaba internette bir çað daha mý kapanýyor?

02.11.2011 | Devamı »

.COM Uzantýlý Domain Adresi Sayýsý 100 Milyonu Yakalamak ?zere

Ýnternetin ilk üst seviye domain adresi uzantýlarýndan biri olan .com çok yakýn bir zamanda çeyrek asýrlýk geçmiþine önemli bir kilometre taþý daha katmaya hazýrlanýyor. Zira þu an itibarýyla dünya genelinde sadece .com uzantýlý toplam kayýtlý domain adresi sayýsý neredeyse 100 milyon rakamýný yakalamak üzere.

19.10.2011 | Devamı »

Sosyal Paylaþým Düðmelerinin Sayaçlarýný Tek Bir Düðmede Birleþtirin

ShareCount, web sayfalarýna kullanýcýlarýn sosyal paylaþým etkinliðini ve interaktiviteyi artýrmak için yerleþtirilen Twitter Tweet, Facebook Beðen, Digg ve Delicious paylaþým düðmelerini ve onlarýn kaç kez paylaþým yapýldýðýný gösteren sayaçlarýný tek bir düðmede birleþtiren ve tasarýmda yerden tasarruf etmeyi saðlayan oldukça yararlý bir uygulamadýr.

18.10.2011 | Devamı »

Detaylý Google Analytics Gerçek Zamanlý Analiz ?zelliði Ýncelemesi

Google'ýn geçen hafta duyurduðu, aslýnda çok önceden beri beklenen Google Analytics'te gerçek-zamanlý ziyaretçi takibi özelliði beta sürümüyle çýktý çýkmasýna ama beklenen özellikleri hala benzer servislerin gerisinde gibi. Google Analytics'te gerçek-zamanlý takip ile temel olarak ziyaretçilerin coðrafi olarak nereden geldiðini, sitenize nasýl ulaþtýðýný (arama motoru ya da yönlendirme) ve sitenizde o an nelerin okunduðunu görebileceksiniz.

06.10.2011 | Devamı »

MooTools ile Popüler Video Sitelerinin Videolarýný Kolayca Entegre Edin

MooVES, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Blip.tv, facebook, Flickr, Google Video, Megavideo, Metacafe, MySpace.tv, MSN, TwitVid, USTREAM ve Yahoo Video gibi farklý kodlarla çalýþan kaynaklarýn videolarýný tek bir kod tanýmlamasý ile entegre ederek ayný sayfada oynatýlmasýný saðlayan oldukça yararlý bir MooTools eklentisidir. Eðer eklenti videoyu oynatamazsa bunun yerine mutlaka orijinal kaynaða link ve ziyaretçiye bir uyarý da gösterebilmektedir.

05.10.2011 | Devamı »

Yazý ve Baþlýklarýn Ebatlarýný Her Ekran Tipine Göre Otomatik Olarak Ayarlayýn

Web sayfalarýnýn hatta uygulamalarýnýn envai çeþit cihaz ekranýnda farklý farklý görünmesi tasarýmcýlarýn bazen baþ edilmesi en güç sorunlarýndan biri haline gelebiliyor. Ýþte FitText özellikle yazý ve baþlýklarýn her ekran tipine göre kendi kendilerini otomatik olarak ayarlamalarýný saðlayabilen oldukça yararlý bir jQuery eklentisidir. Kullanýmý oldukça kolay olan FitText ile yazý ve metinlerin her ekranda düzgün ve normal göründüðünden emin olabiliyorsunuz.

08.09.2011 | Devamı »

Google ve Bing'in Otomatik Tamamlama ?zelliðiyle Alfabenin Harflerine Atadýðý ?neriler

Google baþta olmak üzere arama motorlarýnýn son bir iki yýldýr kullanýcýlarýna kolaylýk saðlamak için sunduðu arama kutucuðunda otomatik tamamlama ve tavsiye özelliði aslýnda bizzat arama motorunun atadýðý öneriler olmaktan ziyade, dünya geneli tüm kullanýcýlarýn girmiþ olduðu arama sorgularýnýn ortalamasý olarak karþýmýza çýkýyor. Peki Google, Bing ve Google Türkiye'nin kullanýcýlarýna otomatik tamamlamada alfabenin her bir harfi için atadýðý öneriler nasýl deðiþiklik arz ediyor?

04.09.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.291 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar