E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Schema.org Gerçekten Semantik Web Ýçin Mi

seytani-googleGeçen hafta (2.6.11) internetin 3 büyük arama motoru (Google, Bing ve Yahoo) Schema.org adlý, web sitelerinin arama sonuçlarýnda semantik web mantýðýna göre daha ilgili sonuçlarda çýkabilmesini saðlacak yeni bir yapýsal veri sistemini duyurdu. Haberin üzerinden çok geçmeden en baþta web standartlarýný belirleyen ve baðýmsýz bir oluþum olan W3C olmak üzere birçok açýk-kaynak savunucusu topluluktan çok þiddetli tepkiler geldi. Zira bunun için RDFa varken, niçin bütün interneti alakadar eden standartlarý 3 arama motoru belirliyor?

 

Schema.org, 100'den fazla tipte parametrede web siteleri için iþaretleme ve içerik kodlama standardý (!) getiriyor. Ama getirilen standartlar RDFa'nýn neredeyse birebir aynýsý. Arama sonuçlarýnda kullanýcýya daha ilgili sonuçlar çýkartmak için geliþtirildiði söylenen Schema, RDFa'dan 'kopyala-yapýþtýr' yapýlmýþ. Peki ama niçin Google, Microsoft ve Yahoo, bütün bir konsorsiyomu görmezden gelerek, tüm internete ve kullanýcýlara kendi standartlarýný dayatmaya çalýþýyor?

 

schema-logo

 

Daha önce kendi geliþtirmiþ olduðu 'Google Data Protocol'ünün hiç dikkate alýnmamýþ ve tutmamýþ olmasýndan ötürü Schema.org teþebbüsünü bütünüyle sýrtlayan Google ve diðer 2 arama motorunun bu dayatmasý ve 'açýk-kaynak' felsefesinin tehlikeye sokmasý hiç ama hiç hoþ karþýlanmadý. Birçok açýk-kaynak destekçisi ve düzenleyici pozisyonundaki kiþi Schema.org teþebbüsünü çok açýk ve net bir biçimde reddettiler.

 

Öncelikle dayatýlmaya çalýþýlan ve neredeyse arama motorlarýnda yüksek sýralara kavuþma meselesi için þantaj gibi kullanýlabilecek olan Schema.org teþebbüsü yýllar önce Micrsoft'un internette gezmek için sadece Internet Explorer web tarayýcýsýnýn olduðu dönemlerde webmasterlara ve geliþtiricilere kendi kod sistemini dayatmasýyla ayný yolu izliyor. ?imdi 3 büyük oyuncunun bir araya gelerek bütün bir Web'e kendi belirledikleri standartlarý dayatmalarýnýn adý Schema.org oldu.

 

Özellikle Schema.org hakkýndaki birkaç ana sorun, bu teþebbüsün üzerinde ciddi þüpheler dolaþmasýna neden oluyor:

1) Sadece 3 þirketin kendi arasýnda RDFa ve Microformat varken yeni bir Microdata ortaya çýkarmýþ olmasý çok yanlý! Hem de var olan formatlarýn kopyasý olduðu ve de özellikle GoodRelations gibi özellikle e-ticaret siteleri için oldukça geliþkin bir RDFa temelli bir þema olduðu halde. Örneðin Best Buy bile GoodRelations kullanýyor.

Schema.org'da kullanýlan Microdata:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/CreativeWork">
   <img itemprop="image" src="videogame.jpg" />
   <span itemprop="name">Resistance 3: Fall of Man</span>
   by <span itemprop="author">Sony</span>,
   Platform: Playstation 3
   Rated:<span itemprop="contentRating">Mature</span>
</div>

ve RDFa:

<div vocab="http://schema.org/" typeof="CreativeWork">
   <span rel="image"><img src="videogame.jpg" /></span>
   <span property="name">Resistance 3: Fall of Man</span>
   by <span property="author">Sony</span>,
   Platform: Playstation 3
   Rated:<span property="contentRating">Mature</span>
</div>

Üstteki her iki örnek neredeyse birbirinin ayný.

 

2) Schema.org neden Goodrelations ve W3C standartlarý varken Google'ýn yazmýþ olduðu Microdata'yý kullanýyor?

 

3) Acaba Facebook kendi Open Graph protokülünde de RDFa kullandýðý için Google, Facebook'a karþý böyle bir hamle mi yaptý? Zira Facebook, sosyal web alanýnda Google'ýn en önemli rakibi. Schema.org teþebbüsü gayet doðal olarak Facebook'a karþý yapýlmýþ bir hamle olarak deðerlendirilebilir.

 

Web üzerinde böyle bir standart getirilerek, arama motorlarýnýn sürekli bir þekilde artan web bilgilerini kendi kontrolleri etrafýnda toplamak istediði bu teþebbüsle ortaya çýkýyor.

 

Google ise Schema.org'u kendi sayfalarýnda özetle niçin Microdata kullandýðý: 

"hali hazýrda var olan microdata, microformats ve RDFa gibi birden çok format arasýnda web yöneticilerinin hangisini kullanacýðý kararsýzlýðýný tek bir format üzerine yoðunlaþarak ve farklý arama motorlarý sonuçlarýnda ayný tutarlýlýðý saðlayarak tek bir format oluþturduk. Formatý oluþtururken de RDFa'nýn geniþletilebilirliðini ve microformatlarýn basitliðini kullanarak Schema.org formatýný oluþturduk."

þeklinde açýkladý.

 

Peki Google bunu yaparken neden W3C ile çalýþmadý? Bu durumun bazý siyasi nedenleri olduðu söyleniyor. Schema.org'un sponsorlarý arasýnda bir W3C konsorsiyumu gibi görev gücü oluþturmak maksadýyla oluþturulmuþ WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) oluþmunun olduðu söyleniyor. Bu oluþum W3C'nin standartlarý oluþtururken çok aðýr davranmasýndan ötürü 2004 yýlýnda Apple, Mozilla ve Opera tarafýndan oluþturulmuþ.

 

Olaylar hiç de Türkiye'den görüldüðü gibi basit iþlemiyor...


Referanslar


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.06.2011 | 9299 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.49 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar