E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sitelerde Gezinirken Fare Ýmleciyle Yapýlan Her Hareket Ýzlenebilecek

fare-imleciWeb siteleri, arama motorlarý, reklamcýlar ve sosyal aðlar webin doðduðu günden beri ziyaretçilerin neleri týkladýðýný biliyordu. Fakat yeni bulunan bir yöntemle artýk web sayfalarýnda gezinirken ne düþündüðümüzü dahi, yani o an aslýnda tam olarak 'ne yaptýðýmýzý' bilebilecekler. Microsoft araþtýrmacýlarýnýn geliþtirdiði bir JavaScript uygulamasý ile fare imlecinin 'bütün' hakeretleri izlenebiliyor.


Kullanýcý ve ziyaretçileri takip etmede büyük resmin eksik olan önemli bir parçasý neredeyse tamamlanmak üzere. Yani ziyaretçiler sitelerde gezinirken aslýnda tam olarak ne yapýyor sorusunun cevabýna iyice yaklaþýlmýþ durumda. ?zellikle arama motorlarý ve reklamcýlarýn çok iþine yarabilecek ve kullanýcýlarýn sayfa üzerindeki 'davranýþlarýný' gözlemlemelerine ve analiz etmelerine olanak saðlayacak yeni sistem bir yenilikçi ve küçük bir JavaScript dosyasý yardýmýyla gerçekleþiyor.


Microsoft araþtýrmacýlarý herhangi bir web sitesi üzerindeki sýnýrsýz sayýda kullanýcýnýn o an nereye dikkat verdiðini, neyle ilgilendiðini fare (mouse) imlecinin tam yönünü elde edebilecek kolay bir yol buldular. 1 kb kadar küçük olan bir Javascript yardýmýyla, web sitesini yavaþlatmadan ve kullanýcýnýn tarayýcý performansýný etkilemeden detaylý bir izleme iþlemi 'anlýk' gerçekleþtirilebiliyor.


fare-imlecinin-hareketleri


Yöntemin anlatýldýðý No Clicks, No Problem: Using Cursor Movements
to Understand and Improve Search
makalesinde özellikle arama motoru sonuç sayfalarýnda ziyaretçilerin nerelere odaklandýðý ve sayfanýn deðiþik bölgelerinde nasýl davranýþlar sergilediði izlenebiliyor. 

Ziyaretçinin fare imlecinin hareketleri her an takip edilerek, kullanýcýlarýn sonuç sayfalarýnda daha çok nerelere baktýklarý, imleçlerinin sayfa üzerinde nasýl gezdirdikleri ve sayfada gerçekte neyle ilgilendikleri gözlemlebiliyor.

onCursorMove:
        loc = getCursorPos()
        wait(40 miliseconds)
   if loc == getCursorPos():
        buffer.add(time,loc,getRegion(loc),"position")
onCursorClick:
        buffer.add(time,loc,getRegion(loc),"click")
onTick, onPageClose:
        send(buffer)
        clear(buffer)


Kullanýcýnýn fare imlecinin hareketlerinin anlý izlenmesi yoluyla örneðin ziyaretçinin sayfa üzerindeki bir reklama týklamasýnýn da ötesinde onun üzerinde ne kadar beklediði izlenebiliyor. Böylelikle her kullanýcýnýn davranýþý ve gezinme alýþkanlýklarý takip edilebiliyor.

?u an için kýsýtlý bir kitleye açýk olan kodlar, var olan herhangi bir web analitik sistemine kolayca entegre edilebilir. Script 40 milisaniyelik aralýklarla imlecin tüm hareketlerini izleyebiliyor.

Scirpt ile fare imlecinin:

Alanlar Açýklama
Event
Fare imlecinin hareketleri ve týklamalarý
Cursor Position Ýmlecin x- ve y- koordinatlarý
Timestamp Olaylarýn gerçekleþtiði zamanlar
Region
Sonuç sýrasý veya link ID'si
QueryId Herbir iþlem için benzersiz tanýmlayýcý
CookieId Herbir çerez/cookie için benzersiz tanýmlayýcý
Query
Ýþlem türünün adý
Result URL Varsa týklanan sonuçlarýn URL adresleri

bilgileri takip edilebiliyor.


No Clicks, No Problem: Using Cursor Movements to Understand and Improve Search


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.05.2011 | 14490 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.218 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar