E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Size Ait Olmayan Baþka Sitelerin Sayfalarý Google Arama Sonuçlarýndan Nasýl Kaldýrýlýr

Aslýnda böyle bir olayýn yapýldýðýna geçenlerde Google+ servisinin dünya geneli lansmanýnýn yapýlmasýnýn hemen ardýndan Türkiye'de bunun duyurusunu ilk yapan site olmamýz hasebiyle farkýna vardýk. Yalnýz ortada bir gariplik vardý. Tanýtýmý yapan ilk biz olmamýza raðmen, her ne olduysa oldu ve tanýtým yazýmýz Google tarafýndan tarandýðý ve de sonuçlarda çýktýðý halde arama sonuçlarýndan çýkarýldý. Ve sonuçlarda bu hileyi yaptýðýný düþündüðümüz sahtekar site ilk sýraya çýktý. Hem de ayný haberi bizden saatler sonra yayýnlamýþ olmasýna raðmen. Peki herhangi bir site, kendi rakibi baþka bir sitenin sayfalarýný Google'dan nasýl kaldýrabilir? Çok kolay! Google Webmasters Tool'daki URL Removal aracýnýn bir açýðýndan faydalanarak...

 

Google URL Removal aracý, Web Yöneticisi Araçlarý içerisinde bulunan ve site sahibinin artýk Google sonuçlarýnda çýkmasýný istemediði sayfalarýný hýzlý bir þekilde Google dizininden kaldýrmak için kullanýlan yararlý bir araçtýr.

Fakat bu araçtaki bir açýk yüzünden belki de çok uzun bir zamandýr dünya genelinde olduðu gibi Türkiye'de de bazý hain, sahtekar, sansasyonel, kalitesiz, dandik ve saðdan soldan çalýnmýþ yazýlarla bezenmiþ sitelerin bu yolu kullandýðýna dair çok kuvvetli iþaretler vardý.

Özellike Google Adwords ve Adsense üzerine uzmanlaþmýþ bazý meþhur (!) firmalarýn, kendisini ilgili konularda otorite gibi yansýtacak kadar kuru egolu (sosyal medya gibi) ama dandik içerikli sitelerle iþbirliði halinde arama motoru trafiklerini artýrmak için baþka sitelerin yazdýklarý içerikleri bu araç yoluyla kaldýrdýklarýna dair çok ciddi emareler vardý.

Bu açýðýn ortaya çýkmasýyla da iþaretler artýk gerçeðe dönüþtü. Ve Google geçici bir süreliðine bu aracýn fonksiyonlarýný askýya aldý. Bir de olay üzerine inceleme baþlatý. Ümidimiz o dur ki, Google'ýn özellikle Türkiye'den bu sahtekarlýðý yapanlarý afiþe etmesidir. Böylelikle herkes kimin nasýl hain ve düzenbaz olduðunu anlayacaktýr.

 

Yöntem Nasýl Çalýþýyor?

Bu yöntemi kullanmak için öncelikle Google Web Yöneticeleri Aracý sayfasýna giriþ yapýyosunuz. Ardýndan:

https://www.google.com/webmasters/tools/removals-request?hl=en&siteUrl=http://{sizin_URL_adresiniz}/&urlt={baska_sitenin_URL_adresi}

uzun parametrelei sorgu adresini kullanarak; {sizin_URL_adresiniz} kýsmýna kendi orjinal URL adresinizi yazýyorsunuz (www.e-siber.com gibi). Sonra Google dizininden silinmesini istediðiniz rakip sitenin site veya ilgili sayfa URL adresini {baska_sitenin_URL_adresi} alanýna yazýyorsunuz (www.rakipsite.com/sosyal-medya/ gibi)

Ayrýca {baska_sitenin_URL_adresi} kýsmýna ister rakip sitenin kök adresini, ister herhangi bir kategorisini isterseniz de doðrudan bir yazýnýn uzun adresini yazarak ilgili adresin Google arama sonuçlarýndan çok hýzlý bir þekilde çýkarýlmasýný saðlayabilirsiniz.

 

Tabi bu yöntem ve sorgulama adresi þu an için Google tarafýndan durdurulmuþ durumda. Eðer denemeye kalkarsanýz da fiþlenmeniz iþten bile olmaz.

 

 

Kaliteli ve özgün içerik hazýrlama özürlüsü olan bu tip hain, düzenbaz ve dandik sitelerin gerçek yüzünü Google'ýn yakýn zamanda yapmasýný umduðumuz açýklamasýnýn hemen ardýndan biz de büyük bir zevkle sayfalarýmýzda o sitelerin adýný vererek ortaya çýkaracaðýmýza ve onlarý bu alemde rezil edeceðimize söz veriyoruz.

 

Baþkalarýnýn içeriðini ya doðrudan çalarak, ya da üzerine birkaç cümle ekleyip devþirerek yayýn yapmak ve bu yolla Google'dan nemalanmaya çalýþmak çok adice ve karaktersiz bir davranýþtýr. Hatta daha da ileri gidip siteleri silmeye çalýþmanýn nasýl bir hareket olduðunu da siz kýymetli okuyucularýn izanýna býrakýyoruz. Ve gerçeklerin sonradan ortaya çýkmak gibi çok kötü bir huyu olduðunun da altýný kalýn çizgilerle çiziyoruz.

 

Ýlkeli ve kaliteli web sitesi sahipleri ve yöneticilerini bu konuda daha duyarlý ve çok dikkatli olmaya davet ediyoruz...


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.07.2011 | 4391 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.191 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar