E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Son 1 Ay ve 1 Yýlda Google Aramalarýndaki Siyasi Parti, Gazete, GSM ?irketi ve Futbol Takýmý Eðilimi

arama-trendleriTürkiye'de özellikle seçimlere 2 ay kala Google'da son bir ayda en çok hangi siyasi parti arandý ve üç büyük siyasi partinin Google'da son bir yýllýk arama sorgusu hacmi ne durumda? Ayrýca son bir ay ve bir yýlda Türkiye'de Google'da en çok hangi siyasi parti lideri, GSM operatörü,  futbol takýmý ve gazete arandý veya merak edildi? Ýþte bu ve benzeri sorulara cevap ve öngörülere de yardýmcý olabilecek çarpýcý Google Trends grafiklerini sunuyoruz.

 

Yazýda sunulan grafiklerin tümü Google Trends'in Türkiye'ye göre olan aylýk ve yýllýk raporlarýndan çýkan, arama sorgusu hacimlerine dayanan ve ortalama trafiðe göre ölçeklenen grafiklerdir. 

Google arama verileri baz alýnarak toplumun her kesimi için olmasada (çünkü her eriþkin interneti ayný oranda kullanmaktadýr) belli bir bölümü için genel temayüller izlenebilir.

 

SÝYASÝ PARTÝLER

Genel seçim sonuçlarýnýn üç partiye göre þekilleneceði tahmin edildiðinden ötürü siyasi partiler için AKP/AK Parti (Adalet ve Kalkýnma Parti), CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ve MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) baz alýnmýþ olup, grafikte sýralama yapýlýrken alfabetik sýra gözetilmiþtir:

 

Son 1 Aylýk Arama Hacmi

parti-trendleri-aylik

Bazý zamanlar AKP kýsaltmasýnýn partinin temsilcileri ve partiyi tutan kiþiler tarafýndan kullanýlmayýp yerine AK Parti denilmesi nedeniyle grafiði "AK Parti" terimine göre de sunuyoruz:

parti-trendleri-aylik2

Üstteki her iki grafiktede günlük arama hacimleri görülebiliyor.

 

Son 1 Yýllýk Arama Hacmi

parti-trendleri-yillik

Ve tekrar "AK Parti" terimine göre:

parti-trendleri-yillik2

 

Yukarýdaki aylýk ve yýllýk grafiklere göre CHP'nin Google arama hacminin daha yüksek olduðu ve seyrettiði görülüyor. Yýllýk baz ele alýnýrken kaset olayýnýn yaþandýðý dönemlerde Google arama hacminin CHP için zirve yaptýðý açýkça görülüyor.

 

 

SÝYASÝ PARTÝ LÝDERLERÝ

Üç genel akým siyasi parti olduðu için yine üç siyasi parti lideri ele alýnmýþtýr. AKP/AK Parti için Recep Tayyip Erdoðan, CHP için Kemal Kýlýçdaroðlu ve MHP için Devlet Bahçeli. Grafikte isimlerin gösteriminde alfabetik sýra gözetilmiþtir. Google Trends'de siyasi parti liderlerine ait sadece yýllýk veriler olduðu için yýllýk arama hacim grafiði sunulmuþtur:

 

Son 1 Yýllýk Arama Hacmi

kisi-trendleri-yillik

Grafiðe göre Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn arama sorgusu sürekli belli bir seviyede seyrediyor. Kemal Kýlýçdaroðlu'nun CHP'nin baþýna geçtiði dönemlerde adýnýn sýkça aradýðý ama diðer sonraki zamanlarda ise bazý uzun periyotlarda hakkýnda hiç arama sorgusu hacminin olmadýðý görülüyor.

 

 

GAZETELER

Google Trends'ýn ayný anda sadece 5 arama sorgusu karþýlaþtýrmasýna izin vermesinden ötüsü günlük yayýn yapan 5 gazete ele alýnmýþtýr. Gazeteler seçilirken Türkiye'de günlük/haftalýk/aylýk en çok satanlarý (tirajlarý) baz alýnmýþtýr. Güncel traj bilgilerine (http://www.medyatava.com/tiraj.asp) göre ilk 5 gazete sýrasýyla Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah ve Habertürk'tür. Buna göre grafikte sadece bu gazeteler olup alfabetik sýrayla sunulmuþtur:

 

Son 1 Aylýk Arama Hacmi

gazete-trendleri-aylik

Hürriyet'in hafta baþlanrýdan çok aranýp Perþembe gününden itibaren düþüþe geçmesi ve bunun neredeyse her hafta periyodik olarak tekrar etmesi çok ilginç bir durum oluþturmuþ. Zaman'ýn ise basýlý tirajda yakaladýðý baþarýyý internette saðlayamadýðý bariz görülüyor. Hacimsel sýrasýnda göre Habertürk, Sabah, Zaman ve Posta'nýn hep birbirlerine paralel gittileri görülüyor.

 

Son 1 Yýllýk Arama Hacmi

gazete-trendleri-yillik

Yýllýk bazda Hürriyet'in Google arama hacmide diðer gazetelere neredeyse iki kattan fazla fark attýðý görülüyor. Diðer gazeteler ise benzeri sýralamalarla birbirlerine paralel olarak gidiyorlar.

 

 

FUTBOL TAKIMLARI

Türkiye'nin geneli m-l olmuþ olduklarýndan ötürü grafikte sadece alfabetik sýrasýna göre Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor futbol takýmlarý verilmiþtir:

 

Son 1 Aylýk Arama Hacmi

takim-trendleri-aylik

 

Son 1 Yýllýk Arama Hacmi

takim-trendleri-yillik

 

Hem aylýk hem de yýllýk arama hacimlerine göre Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabetinin devam ettiði ve birbirlerine paralel gittiði görülüyor.

 

 

GSM OPERATÖRLERÝ

Türkiye'de sadece 2 tane mobil operatör olduðundan ötürü grafikte de alfabetik sýralamaya göre Avea, Turkcell ve Vodafone verilmiþtir:

 

Son 1 Aylýk Arama Hacmi

gsm-trendleri-aylik

 

Son 1 Yýllýk Arama Hacmi

gsm-trendleri-yillik

 

Hem aylýk hem de yýllýk grafiðe göre Turkcell'in genel olarak diðer operatörlerden daha çok arama hacmine sahip olduðu, Vodafone ve Avea'nýn da aynen gerçek fiziksel büyüklüklerine göre arkadan geldikleri görülüyor.


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.04.2011 | 4813 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.356 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar