E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Son 13 Yýla Damgasýný Vuran Google'ýn Genel Durum Raporu

seytani-google-21998 yýlýnda Sergei Brin ve Larry Page tarafýndan kurulan Google'ýn web sitesi 1999'da açýlmýþtýr. Ýlk halka arzý 2004 yýlýnda gerçekleþmiþ ve 2010 yýlý geliri 29,3 milyar dolara ulaþmýþtýr. Küresel arama motoru pazarýnda % 83'lük gelire baðlý pazar payý ile açýk ara pazar lideridir Ve ayný zamanda bulut biliþim, reklamcýlýk teknolojileri ve video paylaþým gibi farklý alanlarda çok sayýda þirketi bünyesine katarak ilerlemektedir. Son 13 yýllýk zamanda Google'ýn nasýl bir evrim geçirdiði, stratejisi, alýmlarý, gelir durumu ve hizmetleri hakkýnda çok kapsamlý bir rapor hazýrladýk.

 

Google Raporunun Kýsa Özeti

 • 2010 yýlýnda reklamdan elde ettiði gelir Google'ýn gelirlerinin %96'sýný oluþturmaktadýr.
 • Google, 2001'den beri 97 adet þirket alýmý gerçekleþmiþtir.
 • Android, Chrome ve Admob ile Google 2010'da cihaz sektörüne de girerek mobil markette zincirin son halkasýný tamamlamýþ oldu.
 • 2007 yýlýnda iþletim sistemi pazarý Microsoft tarafýndan domine edilmiþ bir pazarken, Google yüksek büyüme potansiyeli olan mobil iþletim sistemi pazarýna girmeyi tercih etti.
 • Google, Google TV ile büyük ekran pazarýna girdi ve bu alanda da Apple ile rekabet baþlattý.
 • Google, Chromebook ile çoklu ekran stratejisinde Cloud'u (bulut biliþim) entegre etti.
 • Google cloud teknolojisine odaklanýrken, Skype ise peer-to-peer iletiþim metotlarý ile çalýþmaktadýr ve bu metot bant aralýðýný tüketmektedir. Tabi yakýn zamanda Microsoft tarafýndan satýn alýnan Skype için iletiþim methodu deðiþebilir. Zira Microsoft da bulut biliþime odaklanmýþ durumda.
 • Google'ýn Google TV ve cloud servislerini fiber projesiyle geliþtireceði tahmin ediliyor.

 

Küresel Arama Motoru Pazarý Genel Bakýþ

 • 2009 sonu rakamlarý ile dünya genelinde arama motorundaki sorgulamalarýn üçte ikisi yani 131 milyarý Google arama motorundan yapýlmaktadýr.
 • Nisan 2010'da Bing'in piyasaya çýkýþý en çok Yahoo'yu etkilemiþtir. Bu dönemdeki hafif bir düþüþten sonra Google Amerika'da 2009'daki sorgulamaya baðlý pazar payýna (%70 civarý) tekrar ulaþmýþtýr. Bu rakamlar en çok çýkan raporlara göre ortalama %65.8'lere kadar düþmüþtür. Bakýnýz: 3 Farklý Araþtýrma Firmasýndan Google, Bing, Yahoo, Ask ve AOL'un Karþýlaþtýrmalý Pazar Paylarý
 • Google'ýn küresel pazardaki baskýn konumuna raðmen Çin'de Baidu %75 pazar payý ile arama motoru pazarýnýn lider oyuncusudur ve Google için tehdit oluþturmaktadýr (Google'ýn Çin'de %20 Pazar payýna sahiptir). Zira Baidu yakýn zamanda dünya pazarýna açýlacaðýný duyurmuþtu.

Google'ýn Reklamcýlýk Sistemi

Kendi içinde AdWords ve Adsense reklam sistemi olan Google DoubleClick yatýrýmýnýn ardýndan mobil reklam alanýnda koþturmak için AdMob ve AdMeld gibi þirketleri de bünyesine kattý.

 • 2010 yýlýnda reklamdan elde ettiði gelir Google'ýn gelirlerinin %96'sýný oluþturmaktadýr.
 • Google'ýn online reklamcýlýk kanallarý olan AdWords ve AdSense týklama baþýna maliyet sistemi ile çalýþýr.
 • AdWords'te reklam vericiler kendi reklamlarýný oluþturur ve Google bunlarýn arama sonuçlarý sayfasýnda ve anlaþmalý sitelerde gösterilmesini saðlar.
 • AdSense, Adwords reklamlarýnýn Google að sitelerinde yayýmlanmasýný saðlayan çevrimiçi bir programdýr.

Reklam vericiler Google'a reklamlarýnýn týklanma baþýna ücret öderler. Reklam Google anasayfasý dýþýnda bir sitede gösteriliyorsa Google, týklama baþýna kazancýnýn belli bir yüzdesini websitesi sahibine öder ve reklam sahipleri anahtar kelimeler sayesinde arama sonuçlarý sayfasý ve ilgili siteler ile reklamlarýný hedef kitleye ulaþtýrmýþ olur.

 

Google'ýn Finansal Durumlarý

-->Google Gelir Durumu ve EBITDA Marjý:

google-gelir

 

-->Google Piyasa Deðeri:

google-piyasa-degeri

 

--> Google Gelir Kýrýlýmý:

google-gelir-kirilimi


 • Toplam gelir reklamcýlýk ve diðer kalemler þeklinde kýrýlýr, reklamcýlýk gelirleri ise Google web siteleri ve Google að baðlantýlý websitelerinin toplamýna eþittir.
 • Reklamcýlýktan elde edilen gelir 2010 gelirlerinin %96'sýný oluþturmaktadýr.
 • 2008'de pazarda bile bulunmayan mobil reklamcýlýk gelirleri bir milyar dolara ulaþarak Google'ýn parlayan yýldýzý olmuþtur (2010 toplam gelirin %3'ünü oluþturmaktadýr).
 • Google'ýn gelirlerinin 2015 yýlýnda 45-50 milyar dolara ulaþmasý beklenmektedir.

 

Google'ýn Stratejik Alýmlarý

Google'ýn þirket alýmlarý iþleyiþi þirket alýmý ile büyüme, mobil odaklýlýk, çoklu ekran stratejisi, inovasyon ve yüksek kalite altyapý ile servis sunumu adýmlarýna göre ilerlemektedir.

 

?irket Alýmý ile Büyüme Adýmýnda;

 • Google, 2001'den beri 98 adet þirket alýmý gerçekleþmiþtir.
 • 2006'da 1,65 milyar dolara Youtube alýmýyla artan video trafiði üzerinden reklam geliri ve GoogleTV için içerik fýrsatý.
 • 2008'de 3.2 milyar dolara, reklam görüntülemede lider olan ve ciddi bir reklamcý tabanýna sahip DoubleClick alýmý.
 • 2009'da 750 milyon dolara AdMob'un alýnmasýyla mobilde de reklam geliri fýrsatý

Bu baðlamda ana alýmlarý Bumptop (masaüstü içeriði), SimplifyMedia (müzik senkronizasyonu), Zetawire (mobil ödeme, NFC), Blindtype (dokunmatik yazýþma), Talkbin (mobil yazýlým), Omnisio (online video), On2 (video sýkýþtýrma), Episodice (online video platformu), Fflick(sosyal network servisi), Next New Networks (onlinevideo), Green Parrot Pictures (dijital video), Widevine Technologies (dijital haklar yönetimi), Grand Central (VoIP), Gizmo5 (VoIP), Phonetic Arts (ses sentezi), SayNow(ses tanýma), Neotonic Software (müþteri iliþkileri yönetimi), Postini (iletiþim güvenliði), reMail (e-mail arama), Tonic Systems(sunum programý), Zenter(sunum programý), Appjet(real-time editör), Docverse (Microsoft Office dosya paylaþým sitesi) ve GreenBorder(bilgisayar güvenliði) þeklinde gerçekleþti. Ayrýca Google'ýn þimdiye kadar aldýðý tüm þirketlerin listesine bu adresten eriþebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Google'ýn aldýðý þirketlerin önemli bir kýsmý, kendi çalýþanlarýnýn boþ zamanlarýnda yaptýklarý teknolojileri þirkete dönüþtürmesinden sonra Google tarafýndan satýn alýnmasýdýr.

 

Mobil Odaklýlýk Adýmýnda;

 • 2007‟de Android'in baþlatýlmasý.
 • Networkünde15.000 websitesive uygulamaya sahip Admob alýmý.
 • 2010 Q3'te NexusOne'ýn piyasaya sürülmesi, 2010 4. çeyrekte bu cihazdan vazgeçilerek NexusS'in piyasaya sürülmesi.
 • Haziranda baþlayan Google Wallet: NexusS için geliþtirilmiþ mobil ödeme uygulamasý (Sprint ve Citibank iþbirliði), MasterCard PayPas networkünde alýþveriþ yapýlabilmesi.

 

Çoklu Ekran Stratejisi (TV dahil) Adýmýnda;

Google, GoogleTV ile büyük ekran pazarýna girdi ve bu alanda da Apple ile rekabet baþlattý. Tüm dokümanlar cloud içerisinde saklanmaktadýr ve herhangi bir program kurulmasýna gerek yoktur. Tüm çalýþma Chrome tarayýcý üzerinden yapýlmaktadýr.

 • 2010'da Google TV ile çoklu ekran pazarýna giriþ.
 • Chrome iþletim sistemiyle çalýþan ve Mayýs 2011'de lansmaný yapýlan Google Chromebook'un Haziran ayý içerisinde piyasaya sürülmesi.

 

Ýnovasyon Adýmýnda;

 • 2008'de bir tarayýcý olan Chrome'un baþlatýlmasý ile web aramalarýnýn direkt olarak adres bölümü üzerinden yapýlmasý ve web sitelerinin daha hýzlý yüklenmesi.
 • 2009'da Google Voice'ýn baþlatýlmasý.

Google Voice cloud teknolojisine odaklanmýþtýr, Skype ise peer-to-peer (P2P) iletiþim metotlarý ile çalýþmaktadýr ve bu metot bant aralýðýný tüketmektedir.

 

Yüksek Kalite Altyapý ile Servis Sunumu Adýmýnda;

Google bu adýmda kendi ultra hýzlý geniþband internet aðýný kurmayý hedeflemektedir. 2012'de 50,000 – 500,000 arasý eve fiber döþeme planlarý bulunmaktadýr. Deneysel olarak fiber kullanýlacaðý ilk þehir Kansas'týr.

 

Ýþletim Sistemi Marketi

 • 2007 yýlýnda iþletim sistemi pazarý Microsoft tarafýndan domine edilmiþ bir pazarken, Google yüksek büyüme potansiyeli olan mobil iþletim sistemi pazarýna girmeyi tercih etti.
 • Mobil iþletim sistemi pazarý 2007-2011 yýllarý arasýnda %40 cagr (yýllýk bileþik büyüme oraný) ile büyüdü.
 • Google 2007 yýlýnda Android'i piyasaya sürdü ve 2011 itibariyle Android %39 pazar payý ile mobil iþletim sistemi pazarýnýn lideridir.
 • Mobil iþletim sistemi pazarýnýn diðer büyük oyuncularý olan iOS ve RIM sadece kendi cihazlarýnda çalýþýrken Android'n farklý cihazlarda çalýþabilen açýk bir platform oluþu en büyük avantajýný oluþturur.
 • Android dünya genelinde 55'ten fazla operatör platformunda yaygýndýr.

 

Türkiye Pazarýnda Google

 • Nisan 2010'dan Nisan 2011'e Google'ýn tekil ziyaretçi sayýsý %5 artýþ göstermiþtir.
 • Google eriþimi Nisan 2010'da %95 oranýndayken Nisan 2011'de %97'ye yükselmiþtir.
 • Türkiye'deki internet kullanýcýlarý günde 7,5 dakikalarýný Google'da geçirmektedirler.
 • Nisan 2011'de Google 960 milyon kez ziyaret edilmiþtir.
 • Nisan 2011'deki 3,7 milyar sorgulama sayýsýyla Türkiye'deki en yüksek sorgulama trafiðine sahip sitedir.
 • 2011'in baþýnda %14 kullaným oranýyla Google Chrome Türkiye'deki en popüler üçüncü internet tarayýcýsý konumuna sahipti.
 • Mayýs 2011 itibariyle Chrome Firefox'u geçerek %20'lik kullaným oranýyla pazarda ikinci sýraya yükseldi.
 • Google Ocak 2011'de Türkiye resmi blog sayfasýný açtý.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.06.2011 | 3925 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.348 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar