E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Son 20 Yýlýn Dünya Geneli Ýnternet Penetrasyonu

2011 Mart itibarýyla dünyadaki internet kullanýcýlarý sayýsý 2 milyara ulaþtý. Ama hala 5 milyarlýk devasa bir nüfusun internet kullanýcýsý olmadýðý görülüyor. Ýnternetin önümüzdeki yýllarda çok daha geniþ kitlelere ulaþacaðý, yani internet penetrasyonunun hýzla artacaðý bekleniyor. Çoðumuz için 10-15 yýl önce ayný anda hem evde hem de iþyerinde bir internet baðlantýsýna sahip olmak bir ütopya iken, bugün adiyattan durum halini aldý. Peki 20 yýldan bu yana penetrasyon nasýl deðiþti?

 

Ýnternetin ne kadar hýzlý geliþtiðini ve penetrasyonunun nasýl arttýðýný görmek için internetin dünya üzerinde belki de ilk denemelerinin yapýldýðý yýl olan 1991'e gidip, o tarihten baþlayarak 20 yýllýk penetrasyon sürecini izlemekte fayda olabilir. Böylelikle internetin geleceðe dönük bir artýþ potansiyelinin olup olmadýðý gözlemlenebilir.

 

Ýnternet Kullanýcýlarýnýn Sayýsýndaki ?aþýrtýcý Büyüme

Dünya Bankasý 1991-2010 verilerine göre ülke bazýnda 100 kiþi baþýna düþen internet kullanýcýsýnýn gösterildiði alttaki hareketli slayt gösterisinde, 1991'den baþlayarak internet penetrasyonunun nasýl yayýldýðý renklerle gösteriliyor. Sarý renk daha henüz baþlangýç safhasýný temsil ederken, giderek koyu kýrmýzýya dönüþen yerlerde internet penetrasyonunun iyice arttýðý görülüyor:

 

 

Ýnternet penetrasyonu görselleþtirmesinden bazý notlar:

► 1991'de 216 ülkeden sadece 6'sýnda 100 kiþi baþýna düþen internet kullanýcýsý sayýsý 1 iken, geriye kalan ülkelerde 1 bile deðildi.

► 2010 yýlý için Dünya Bankasý internet penetrasyonuna sahip ülkeler listesinde 186 vardý.

► 2010'da dünya üzerinde en yüksek internet penetrasyonuna sahip ülke %96'lýk bir oranla Ýzlanda oldu.

► 2010'da ülke baþýna düþen ortalama internet penetrasyonu %34,8

► 2010'da Çin'deki internet penetrasyonu %34

► 2010'da Çin'deki internet kullanýcýlarý sayýsý 460 Milyon (þu an yaklaþýk 500 milyon)

► 2010'da ABD'deki internet penetrasyonu %79

► 2010'da ABD'deki internet kullanýcýlarý sayýsý 245 Milyon

► 2010'da Hindistan'daki internet penetrasyonu %8

► 2010'da Hindistan'daki internet kullanýcýlarý sayýsý 91,8 Milyon

 

Ýnternetin bu kadar kýsa bir sürede böylesine bir yaygýnlaþma göstermesi, onun gelecekte geriye kalan 5 milyar nüfusa ulaþmak için aslýnda pek de zorlanmayacaðýný gösteriyor. Özellikle Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Nijerya gibi büyüme potansiyeli oldukça yüksek olan ülkeler internet penetrasyonunu daha da artýracak...

 

Bu yazýdaki grafikler ve bazý veriler Pingdom'un izniyle yayýnlanmaktadýr.


· · · · · · ·
Yazan: | 28.12.2011 | 2444 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.375 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar