E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Türkçe Site ve Bloglarýn ?oðu Kurumlardaki Güvenlik ?rünlerinin Filtrelemelerine Takýlýyor

Türkiye'de araþtýrma, inceleme, okuma vb iþlere dönük iþler için internet kullanýmý aslýnda en çok hafta içi mesai saatlerinde gerçekleþiyor. Kamu kurumu ve özel sektörden milyonlarca çalýþan internet ile en çok mesai saatlerinde haþir neþir oluyor. Bu durum da doðal olarak internet sitelerinin hanelerden daha ziyade iþyerlerinden ulaþýlabilir olma durumunu akýllara getiyor. Çünkü günümüzde kamu kurumlarý ve özel þirketlerin çok büyük bir kýsmý hem kuruluþlarýnýn hem çalýþanlarýn hem de kurumsal bilgilerinin güvenliði için web sitesi/içeriði filtreleyen özel güvenlik ürünlerini kullanýyor. Ve siteler genelde ürünlerin atadýðý kategorilere göre deðerlendiriliyor.

 

Kullanýlan her farklý ürünün aslýnda farklý bir filtreleme, kategori ve itibar veritabaný bulunuyor. Yani herhangi bir güvenlik ürünü bir web sitesi için "blog/medya" kategorisi atarken, bir diðer güvenlik ürünü ayný siteyi "teknik bilgi kaynaðý" olarak kategorilendirmiþ olabiliyor. Bunun sonucunda hangi güvenlik ürünün kullanýldýðýna baðlý olarak ilgili site kurum politikalarýna göre ya bloklanýyor ya da serbest býrakýlýyor. Örneðin çoðu kurum, "blog", "medya" ve "eðlence" kategorilerine otomatik olarak engellemektedir. Çoðu kurum da aldýðý güvenlik ürünülerinin kategori ve itibar veritabanýna güvendiði için ilgili siteyle varsayýlan veri neyse ona hiç karýþmadan olduðu gibi býrakýyor.

Sonuç olarak birçok site özellikle Wordpress ve benzeri altyapý sistemleri kullandýðý için çoðunlukla "blog/kiþisel site, eðlence ..." kategorisinde deðerlendiriliyor ve bu kategorilerde olan siteler de hiç gözünün yaþýna bakýlmadan engelleniyor. Ziyaretçi çekmek ve toplamak için didinen siteler ya da görünürde popüler olan bloglar aslýnda 7 günün 5'inde hem de önemli saatlerde aslýnda o siteleri gerçekten ziyaret etmesi gerekenler ya da o potansiyelde olan ziyaretçiler tarafýndan hiç görülmüyor ve dolayýsýyla ziyaret edilemiyor.

Yaptýðýmýz incelemelerde birçok popüler Türkçe sitenin her farklý güvenlik ürününde farklý bir þekilde kategorilendirildiðini gördük. Bu da, ilgili sitelerin belki birçok kurum ve kuruluþ da daha en baþtan "varsayýlan/default" olarak kullanýcýlara kapalý bir site/adres olduðunu gösterir.

Piyasadaki güvenlik ürünlerinin web adreslerini kategorilendirmek için kullandýðý 12 url veritabanýnda baþta E-Siber için olmak üzere yaptýðýmýz incelemede, her veritabanýnýn farklý bir kategori deðerlendirmesi yaptýðýný gözlemledik:

 

 
Kullanan Ürün/Firmalar
E-Siber'in Kategorisi
IBM ISS Proventia / Symantec
BT Güvenlik, BT Bilgi / Yazýlým, Donaným
Fortinet ürünleri
Bilgi Teknolojileri
Websense
Bilgi Teknolojileri
Zyxel
Bilgisayarlar ve Teknoloji
SurfControl ve Websense
Bilgisayar ve Ýnternet
Microsoft
Teknik Bilgiler
eSoft
Bilgisayar ve Ýnternet
Blue Coat
Bilgisayar ve Ýnternet
McAfee
Teknik Bilgiler
Commtouch
Bilgisayarlar ve Teknoloji
Barracuda
Teknik Bilgiler
Check Point
Bilgi Teknolojileri

 

Birçok güvenlik ürünün baþlýca url danýþma kaynaðý olarak kullandýðý bu 12 url veritabanýndan çýkan sonuçlara göre E-Siber.com, bir yerde "BT Güvenlik, BT Bilgi / Yazýlým, Donaným", üç yerde "Bilgi Teknolojileri", iki yerde "Bilgisayarlar ve Teknoloji", üç yerde "Bilgisayar ve Ýnternet" ve üç yerde de "Teknik Bilgiler" kategorisinde deðerlendirilmiþ. Bu kategori deðerlendirmelerine göre E-Siber.com, hiçbir güvenlik ürününde kurumlar tarafýndan filtrelenecek ya da bloklanacak bir kategoriye dahil deðil.

Bu bizim açýmýzdan sevindirici bir geliþme olsa da, diðer birçok site için durum pek de iç açýcý deðil. Site sahiplerinin bunlar gibi url itibar ve kategori veritabanlarýnda tek tek domain adreslerini sorgulatmalarý ve eðer kendilerine uygun bir deðerlendirme söz konusu deðilse, ilgili serviste sunulan "review" ya da "suggest" hizmetlerini kullanarak siteleriyle ilgili olan kategorileri düzeltmeleri mesai saatleri içinde milyonlarca çalýþana ulaþabilme potansiyelini doðuracaktýr.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.10.2012 | 9066 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.34 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar