E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Türkiye'de Doðrudan Domain Adresi Satma Yetkisi Olan Firmalar ve Türkiye Hosting Pazarý

Bilindiði üzere .com, .net, ve .org gibi domain adreslerini dünya genelinde daðýtmaya yetkili Ýnternet Tahsisli Sayýlar ve Ýsimler Kurumu (ICANN) adýnda uluslararasý düzeyde organize olmuþ ama aslýnda ipleri Amerika'nýn elinde olan bir kurum var. Bu kurum diðer ülkelerdeki firmalara kendi adýna domain satmalarý için yetki (ICANN Accredited Registrars) vermektedir. Fakat bu yetkiyi de kolay kolay her firmaya vermemektedir. Türkiye'de ise bu yetkiye sahip sadece 5 adet firma var. Geriye kalan ve domain sattýðýný iddia eden bütün firmalar aslýnda ya bunlarýn ya da yabancý firmalarýn bayisi (mümessili) konumundadýr.

 

ICANN tarafýndan yetkilendirilmemiþ bir firmadan domain adresi alýnýrsa ne olur?

Domain adresini kendi adýnýza aldýðýnýzý sanýrsýnýz ama aslýnda bir bayiden aldýðýnýz için o domain adresini bayii kendi ismine kayýt ettirmiþtir. Yani o domain adresinin kontrolü asla tam olarak sizde deðildir. Baþka bir yere transfer etmek istediðinizde engellenebilirsiniz.

 

Domain adresi ICANN tarafýndan yetkilendirilmiþ bir firmadan alýnýrsa ne olur?

Domain adresi sizin adýnýza kayýt ettirilir. Kontrol tamamen sizin elinizde olduðu için domain adresinizi istediðiniz an baþka bir yere transfer edebilirsiniz.

 

Türk kullanýcýlarda genelde Ýngilizce problemi olduðu için bilmeden bu tür aracý bayii sitelerden farkýnda olmadan domain adresi kayýt etmektedirler. Sonrasýnda ise sahipler (!) çok ciddi tehditlerle karþýlaþabilmektedir. Halbuki eskiden beri bu alanda doðrudan yetkiye sahip 3 firma zaten vardý. Ama artýk doðrudan domain adresi satmaya yetkili 5 Türk firmasý var:

  Adresi Köklü mü? Kayýt Ettiði Domain Sayýsý
FBS Inc. http://www.isimtescil.net   194,616
Nics Telekomunikasyon Ltd.Sti. http://www.nicproxy.com Evet 126,941
IHS Telekom, Inc http://www.ihs.com.tr Evet 103,317
Alantron BLTD. http://www.alantron.com Evet 26,915
Aerotek Bilisim Taahut Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti. (*Not var) http://www.aerotek.com.tr   3,588

Not: Listenin sonunda yer alan "Aerotek Bilisim Taahut Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti." firmasý aslýnda kendi sitesi üzerinden satýþ yapmamaktadýr. Ama yaptýðýmýz araþtýrma neticesinde bu þirketin hem Rodosweb ve hem de Turhost web barýndýrma sitelerinin sahibi olduðu görülüyor.

Ayrýca "Köklü mü?" sorusunun cevabý, yetkili domain satýcýlýðýný Türkiye'de yýllardýr yapan firmalarý ifade etmektedir. Ýsimtescil'in kayýt ettiði domain sayýsýnýn bu kadar fazla olmasý, onun aslýnda öncesinde bir domain bayisi iken, kayýt ettirdiði domainleri yetkili bir satýcý olduktan sonra kendi sistemine entegre etmesinden kaynaklanmaktadýr.

 

TÜRKÝYE HOSTING (Web Barýndýrma) PAZARI

 

Türkiye'nin web barýndýrma (hosting) pazarý oldukça kýzýþýk bir piyasadýr. Çok ciddi rekabet vardýr. Tabloyu incelediðinizde göreceksiniz ki üstte verdiðimiz yetkili domain satýcýsý sayýsý 5 olmasýna raðmen, 5000'in üzerinde web sitesini barýndýran hosting firmasý sayýsý 25 tanedir. Yani her hosting firmasý aslýnda resmi bir domain adresi satýcýsý deðildir:

  Hosting Firmasý Pazar Payý (%) Yetkili Domain Satýcýsý mý? Barýndýrdýðý Web Siteleri
1 NATROHOST.COM 10.4344   114,079
2 ISIMTESCIL.NET 9.5063 Evet 103,932
3 TURKTICARET.NET 7.1058   77,687
4 IHS.COM.TR 5.8412 Evet 63,862
5 MARKUM.NET 2.4044   26,287
6 SADECEHOSTING.COM 2.3454   25,642
7 TURHOST.COM 2.1987 Evet 24,038
8 DORUK.NET.TR 1.9136   20,921
9 WEBSAHIBI.COM 1.7366   18,986
10 NIOBEWEB.NET 1.7264   18,875
11 TURKISHOST.COM 1.4712   16,085
12 KRIWEB.COM 1.2075   13,201
13 KEBIRHOST.COM 1.1288   12,341
14 NETDIREKT.COM.TR 0.8586   9,387
15 DAHA.NET 0.7916   8,655
16 WEBARISI.COM 0.7618   8,329
17 VIT.COM.TR 0.6376   6,971
18 KAREGEN.COM 0.6294   6,881
19 ONOFIS.COM 0.6232   6,813
20 KOBILINE.COM 0.6165   6,740
21 GARANTIWEB.COM 0.5954   6,510
22 VARGONEN.COM 0.5849   6,395
23 WEBADAM.COM 0.5503   6,016
24 ALANTRON.COM 0.546 Evet 5,969
25 MYNET.COM 0.5408   5,912

 

Hosting Firmasý Tercih Etme(me) Kriterleri:

Bedava domain adresi diye bir þey yoktur. Domain adresinin size ait olmamasý isminizin size ait olmamasý gibi bir durumdur! Domain adresinizi ücretini verip, doðrudan yetkili bir yerden satýn almalýsýnýz.

Bedava hosting (web barýndýrma) diye bir þey de yoktur. Bedavaya kampanyadan aldýðýnýz hosting, ileriki zamanlarda sizden geri alýnabilir.

Çok ucuza ve imkansýz fiyatlarda hosting hizmeti de yoktur. Ucuz olan hosting hizmetlerinde çok ciddi sýkýntýlar ve kýsýtlamalar vardýr. Ya karþýlýðýný vererek ciddi bir alým yapýn ya da paranýz yeterli deðilse blogger.com, wordpress.com gibi ücretsiz blog servislerine yönelin.

Hosting firmalarýnýn vaat ettikleri hizmetler aþaðý yukarý birbirinin aynýdýr. Neredeyse hepsi ayný servis yönetim modülünü kullandýklarý için saðladýklarý hizmetler de ayný olmaktadýr. Burada dikkat edilmesi gereken, firmanýn vergi levhasý, barýndýrma sertifikasý ve referanslarýdýr. Tabii bunun yanýnda kaç tane siteye hizmet verdiði de önemli bir kriterdir. Ayrýca veri merkezinin coðrafi konumu, jeneratörünün olup olmadýðý gibi teknik ayrýntýlar da önemlidir.

Bunun yanýnda Türkiye'deki birçok hosting firmasýnda Total DNS, CNAME Records ve hatta tam yetkili Subdomain ve yönlendirme hizmetleri eksiktir. Tabii ki bu tür servisler ileri derece hosting servislerinin kullanýmý için gereklidir. Örneðin, mail sunucunuzu Google Apps Mail hizmetine taþýmak için hosting firmanýzýn mutlaka CNAME Records hizmetini saðlýyor olmasý gerekmektedir.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 05.11.2011 | 18062 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.406 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar