E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web'de Kültürel Olarak Tanýmlý Ýzole Ýnternetler

Ýnternete eriþim engelinin ya da sansürün internetin izole topluluklar þeklinde balkanlaþtýrýlmasý olarak algýlanmasýna karþýn, bazý araþtýrmacýlar Çin'deki büyük güvenlik duvarý (firewall) örneði ile küresel kültürel tüketim literatürden hareketle, online kullanýcý davranýþýnýn aslýnda kültürel faktörler tarafýndan yapýlandýrýldýðý iddiasýndalar.

 

Araþtýrmacýlar web kullanýcýlarýnýn seçimlerini (nereye týklayýp nereye týklamayacaklarýný) açýklamak için sosyal yapýlar ile eriþimin bloklanmasýný entegre eden bir kavramsal çerçeve geliþtirip, ülke geneli internet güvenlik duvarý (firewall) uygulamasýnýn dünya üzerinde en baþarýlý bir biçimde uygulandýðý Çin üzerinde test ettiler. Amaç ise Çin baðlamýnda internet sansürünün kullanýcý davranýþ ve alýþkanlýklarýný nasýl deðiþtirdiði idi.

 

Araþtýrmacýlar dünyada en çok ziyaret edilen ilk 1000 web sitesi arasýndaki online izleyici trafiðini analiz ederek, web sitelerinin dil ve coðrafya göre kümelendiðini buldular. Buna göre araþtýrmacýlar, "kültürel yakýnlýðýn" insanlarýn web kullanýmlarýný þekillendirmede internet eriþim engelinden daha büyük bir rolü olduðu iddiasýndalar. Örneðin aþaðýdaki grafikte Çinli sitelerin kompozisyon ve izolasyon derecesi açýsýndan diðer tür coðrafi-dilsel kümelerine benzer bir küme oluþturduðu görülüyor:


Üstteki resimde kýrmýzý Çinli, beyaz Ýngilizce, yeþil Japonca ve sarý ise Fransýzca kümelenmeyi ifade ediyor.

 

Küresel internet yapýsýnda önemli bir fay ve hata hattý meydana getiren Çin'in sansürlü interneti Facebook, YouTube ve Wikipedia gibi yüzlerce önemli sitenin bulunduðu oldukça uzunca bir site listesini hali hazýrda engellemektedir. Ayrýca bunlarýn yanýnda ülke içinden de müstehcen ve bir takým siyasi siteleri doðrudan engellemektedir.

Fakat araþtýrmacýlar aslýnda bu sansür yapýsýnýn aksine olarak, Çin web sitelerinin diðerlerine benzer bir þekilde ortak bir dil ve coðrafi baðlantýlarýna göre kümelendiðini söylüyor. Dahasý Çin sitelerinin diðerlerinden çok da izole olmadýðýný iddia ediyorlar. Yani online kullanýcý davranýþlarýnýn internet sansüründen daha ziyade, kültürel faktörlere baðlý olarak olarak þekillendiðini savunuyorlar.

 

Bu kümelenmede birçok site kültürel olarak kümelense de, özellikle bazý sitelerin salt bu kümelerin içinde olmaktan daha ziyade, kümeler arasýnda bir köprü konumunda olduðu görülüyor. Örneðin, Alibaba.com gibi Çin kökenli bir sitenin diðer kümeler arasýnda köprü konumunda olduðu araþtýrmada görülüyor. Daha birçok ilginç bulgunun olduðu araþtýrmayla ilgilenen 'gerçek' kiþiler iletiþime geçmeleri halinde ilgili araþtýrmaya ulaþabilirler. Taleplere ancak 7-10 gün içerisinde geri dönüþ yapýlmaktadýr. Konuyla baðlantýlý olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 26.05.2013 | 2910 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.256 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar