E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sayfalarýnýn Zamanla Trafik Kaybetmesi veya Kazanmasýnýn Temel Dinamikleri

Web sitelerinin en büyük derdi tabii ki trafik! Bazý siteler var ki, çok yoðun trafik çekmelerine raðmen bir süre sonra ziyaretçi sayýsýnda ciddi gerileme yaþar. Bazýlarý da var ki, uzun dönemler yüksek trafik çektikten bir süre sonra ilk performansýný yitirse de, yýllar sonra bile eski performansýný tekrar elde edebilir. Yani yýllara yayýlan dalgalý bir trafik yapýsý vardýr. Peki birçok sitenin aksine bazý web sitelerinin trafikleri niçin zamanla düþmez? Web trafiðinin zamana baðlý bir matematiði var mýdýr?

 

California Üniversitesinden bir grup bilim adamý zaman içinde web sitelerine olan ziyaretlerin düþme nedenleri üzerine yaklaþýk 5 yýl süren ilginç bir araþtýrma gerçekleþtirdi. Bunun için Macar kökenli bir haber sitesi ile kendi referans sitelerini ele aldýlar. Sonuç olarak sayfalarýn en çok eriþimi üretildiði günden baþlayarak ilk günlerde aldýklarý, sonrasýnda ise geçen zamanla birlikte bir güç yasasýna [n(t)~1/tß] baðlý  olarak ters orantýlý bir biçimde eriþimin azaldýðýný ve trafik miktarýnýn basitçe insanlarýn tarama alýþkanlýklarýnýn bir yansýmasý olduðunu keþfettiler.

Araþtýrmacýlar sörfçülerin bir siteyi her ziyaretleri sýrasýnda bir önceki ziyaretlerinden itibaren yayýmlanan makaleleri gördüklerini düþünüyor. Ve ziyaretler arasýndaki süre de bir güç yasasýný takip ettiði için, henüz belli bir haberi görmemiþ insan sayýsýnýn da bu güç yasasýný takip edeceðini söylüyorlar. Bu da araþtýrmaya göre gözlemlenen trafik yapýsýný/örüntüsünü açýklamaktadýr.

 

 

Araþtýrmaya göre bazý web sitelerin ise trafiðinin zamanla azalmadýðý söyleniyor. Buna göre bir siteye diðer sitelerden ara ara yapýlan baðlantýlar trafik örüntüsünde keskin þekillerde yükselen ve düþen bir denge grafiðine neden oluyor. Ayrýca araþtýrmacýlara göre bir web sayfasýnýn popülaritesi, o sayfaya sadece ne kadar kolay eriþilebildiðinin bir fonksiyonudur. Yani bir web sitesinin üst kýsýmlarýna yakýn sayfalar, aþaðýdaki veya diðer sayfalara göre daha kolay bulunabilirler. Bu durumun da neden haberlerin zamanla popüleritesini kaybettiðini mükemmel bir þekilde açýkladýðýný söylüyorlar. Gündemdeki haber diðer eskilerin yerini alýyor ve  onlarýn ulaþýlmasýný daha zor kýlýyor. Araþtýrmacýlar güç yasasýna göre bir haberin akýþ listesinin ne kadar altýnda gitmesiyle o sayfalarýn popülaritesinin de buna baðlý nasýl düþtüðünü gösteren veriler sunuyor.

Bunun yanýnda tabii ki bir faktör daha var: hikayenin çekiciliði. Araþtýrmaya göre bu durum baþlangýçta habere olan ilgiyi belirler. Ama bu ilginin nasýl zamanla azaldýðýný deðil. Bir haber listesinde aþaðýya inmeyen sayfalar, týpký ilk yayýnlandýklarý zaman ulaþýlabildikleri için popülerliklerini çok da yitirmiyorlar.

 

Aslýnda yayýmlandýktan uzun süre sonra bile okuyucular pek çok haberi yalnýzca Google aramasý ile bulabiliyor ve bu durum da bütün yayýmlanmýþ yazýlarý eþit derecede ulaþýlabilir kýlýyor. Dolayýsýyla bu aþamada bir trafik çalýþmasý, hepsinin ulaþýlabilirliði esasýnda eþitken, araþtýrmacýlarýn gözlemledikleri kesintili dengenin türünü açýða çýkarabilir. Ayný zamanda uzun süreler boyunca kolayca ulaþýlabilir olacak þekilde içeriði organize etmenin, uzun dönem trafik konusunda ciddi getirileri olabilir.

 

"Why does attention to web articles fall with time?"


· · · · · · ·
Yazan: | 23.02.2012 | 10780 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.909 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar