E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sitenizin Hýzýný Artýracak 9 Tavsiye

Web sitem çok yavaþ veya yüklenmesi uzun sürüyor gibi sorunlarýnýz mý var? Ýhtiyacýnýz olan makalemizi okuyup, yavaþlýðýn nedenlerini araþtýrýp ardýndan bir takým iyileþtirmelerde bulunmaktan ibaret...

 

Sorununuz aþaðýdaki bir veya birkaç nedenin bir araya gelmesiyle gerçekleþiyor olabilir. Makalemizi sonuna kadar okuyun ve sorununuzu tespit edin:

 

1. Daha Hýzlý ve Yüklenmesi Kolay Bir Sunucuya(server) Geçin

Web siteniz, istediðiniz kadar küçük boyutlarda olsun. Ama sunucu yavaþsa teknik olarak yapacak pek birþey kalmýyor. Deðiþtirmekten/taþýnmaktan baþka!

Öncelikle web sitenize ping atýn ve ping deðerlerine bakýn: Bilgisayarýnýzdan->Baþlat>Çalýþtýr ardýndan çýkan kutucuða cmd yazýn. Sonra çýkan ekranda ping adresiniz.com komutunu girin. Ping atma videosunu izle: Web veya IP Adresine Ping Atma

Ve ping deðerlerinin çok düþük olup olmadýðýn kontrol edin. Eðer veritabaný ve php/asp gibi sunucu tabanlý dosyalar kullanýyorsanýz biraz yavaþ olabilir. Ama anormal bir düþüklük söz konusu ise problem vardýr. Siteniz paylaþýmlý(shared) hosting de ise belki sadece size ayrýlan dedicated sunucu tipine geçmelisiniz.

 

2. GIF, JPG & PNG Resim Dosyalarý Arasýndaki Farklara Bakýn. 

Bir resmin kalitesini bozmadan boyutlarý ile oynayarak kapladýðý alaný düþürün.

GIF, sadece birkaç renk barýndýran logo, yazýlý&hatlý küçük resimler için ideal bir formattýr. Ama tarayýcýya uyumlu renkler kullanmaya özen gösterin. Bunun için: HTML Renk Tablosu.

JPG, yüksek kalitede ve bol renk içeren derinlikli resimler için gerekli bir formattýr. bol renk seçeneði mevcuttur. bir resim programýnda oluþturduðunuz JPG resmin kalitesini program aracýlýðý ile düþürmezseniz çok yer kaplayabilir. ?effaf arkaplan desteði yok maalesef.

PNG, özellikle web siteleri için geliþtirilmiþ bir formattýr. Hem kaliteli hemde þeffaf arkaplanlý resim olanaðý saðlýyor. Fakat internet explorer 6 tarayýcýlarýnda png resmiler için arkaplan problemi ortaya çýkabiliyor. Bunu aþmak için PNG Resimlerindeki ?effaf Arkaplan Problemi adlý makaleyi okuyunuz lütfen.

 

3. Kodlamada Tablo Kullanmayýn Söylemesi kolay ama alýþanlar için uygulamasý çok zor. <table> yani sitenizde tablolarýn sýklýðý veya iç içe çok kullanýlmalarý tarama iþini zoraþtýrýyor ve arama motoru örümceklerini yoruyor. Ayrýca bu SEO için de çok verimsiz.

Bundan sakýnmanýn en kolay yolu: <div> kullanmak. Hem esnek hem tarayýcý ve arama motoru dostu. Birkaç kurcalama ile sizde alýþacaksýnýz.


4. CSS'nin Nimetlerinden Çokça Faydalanýn

Her ayrý eleman için ayrý ayrý sitil belirlemesi yapýp (font etiketinin sýk kullanýmý) yapýp hem kendinizi hem tarayýcýyý yormayýn. CSS ile genel sitilller belirleyip ortak her dosya için ayný sitilleri uygulayýn.

 

5. Ayrý Ayrý Olan JavaScript Dosyalarýný Birleþitin/Sýkýþtýrýn

Ayrý ayýr iþlemler için tek tek çaðrýlan js dosyalarýný tek bir dosyada birleþtirmeye çalýþýn. Veya include (çaðýrma) iþlemini tek bir yerde yapýn. Veya JsCompressor & Packer gibi javascript dosyalarýný sýkýþtýrma programlarýný kullanýn. Ayrýca Sitelerin JavaScript ve CSS Dosyalarýnýn Boyutunu Online Sýkýþtýrarak Azaltýn yazýsýndaki uygulamadan da yararlanabilirsiniz.

 

6. Farklý Kaynaklardan Çaðrýlan Dosyalarý Kendiniz Barýndýrýn

Bazen farklý sitelerdeki dosyalarý kullanýyoruz. CSS, JS, widgetler, resimler, flashlar gibi. Böyle bir durumda sayfanýz açýldýðýnda sadece siteniz çalýþmaz ayný anda diðer sitelerdeki o dosyalarda o siteler çalýþtýrýlarak alýnýr. Yani diðer sitelerin hýzý sizinkini etkileyebilmektedir. En iyisi bu tür kullanacaðýnýz dosyalarý kendinizin barýndýrmasý yani host edilmesidir.

 

7. Sýkýþtýrýlmýþ HTTP Kullanmak

Günümüzde neredeyse her web tarayýcýsý http sýkýþtýrmayý destekliyor. Dosyalar ziyaretçiye sýkýþtýrýlmýþ olarak geliyor ardýndan onlar hissetmeden ekrana çok hýzlý bir þekilde açýlýyor. Sadece yazý tabanlý dosyalarda 90% varan oranlarda sýkýþtýrma saðlanabiliyor.

Sýkýþtýrma için 2 alternatifiniz var:


8. Çok Ýyi bir Kodlama

Bu tavsiyemiz zaten Wordpress, Drupal, ExpressionEngine ve benzeri sistemleri kullananlar için deðil. Bunlar zaten çok iyi bir þeklide kodlanmýþ sistemlerdir. 

Burada dikkat etmesi gerekenler özellikle kendi php sistemleri ve veritabanlarý olanlardýr. Çünkü bu tür sistelerde hem fonksiyon, hem veritabaný hem de tasarým kodlama web sitesinin performansýný ciddi manada etkilemekte.

Çok su görürebilecek uzun bir konu aslýnda. Ana baþlýklar:

  • Statik olan içerikle dinamik olaný ayýrma. Bu sizlere daha esnek kod yazýmýný saðlayacaktýr.
  • Zekice ve etkili fonksiyon çaðýrma: Eðer bir sayfada veya bir formda isim ve il gibi deðiþkenler için ayrý ayrý fonksiyon çaðýrtýyorsanýz ciddi manada iþi uzatýyorsunuzdur. Hepsini tek bir fonksiyona sýðdýrýn.
  • Veritabanýna olabildiðince az baðlanma: Veritabanýna site genelinde sadece 1 kere baðlanmayý deneyin. Ayrý ayrý yerlerde ayný zamanda baðlanma yavaþlamalara neden olabilmekte.
  • Veritabanlarýnýn boyutu: Eðer veritabanýnýz þiþmiþse bunu parçalara ayýrmayý deneyin. Ayrý veritabanlarý sizi hýzlandýrabilir.

9. Önbellekli Web Sayfalarý

Önbelleklenebilen bir web sitesi tekrar ve tekrar çaðrýldýðýnda hýzlý çalýþýr ve web server-sunucuyu yormaz. Bazý içerik yönetim sistemleri kendi bünyesindeki sistemle bunu size saðlýyor. Örneðin Wordpress önbellekleme için WP-Cache kullanýyor.

Ayrýca PHP tabanlý bir siteniz varsa þu makaleyi okumanýz; sizi önbellekleme konusunda ciddi manada bilgilendirecektir: týklayýnýz.

 


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.09.2008 | 3113 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.324 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar