E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yandex.Metrica ile Google Analytics'in Detaylý Karþýlaþtýrmasý

Yandex, Türkiye pazarýna girdiði günden bu yana küresel olarak zaten yayýnda olan araçlarýný Türk kullanýlarý için de birer birer devreye sokmaya baþladý. Bunun web site yöneticileri için güzel ve kullanýþlý bir örneði olabilecek ve de Google Analytics rakibi niteliðindeki aracý olan Yandex.Metrica'dýr. Bu yazýmýzda henüz Türk web sitesi sahipleri için yeni devreye yeni girmiþ fakat Ýngilizce dilinde zaten yayýn yapan Yandex.Metrica'nýn özelliklerini tek tek saymak yerine webmasterlar için çok daha iþe yarayabilecek bir Google Analytics ve Yandex.Metrica karþýlaþtýrmasý yapacaðýz. GÜNCELLEME: 14.03.12 tarih ve 21:00 saatinde Yandex'ten gelen resmi açýklama ve yeni eklemeler.

 

 

Yandex.Metrica ile Google Analytics'in eþit seviyelerde karþýlaþtýrmasýný yapabilmek için aylar öncesinden Yandex.Metrica'yý 4 Kasým 2011'de kullanmaya baþladýk. Birkaç ay E-Siber'de kullandýktan sonra karþýlaþtýrma yapmak için hem Yandex.Metrica'da hem de Google Analytics'te 4 Kasým 2011 - 4 ?ubat 2012 tarihleri arasýný yani toplamda ~3 aylýk bir süreyi dikkate aldýk.

Karþýlaþtýrma esnasýnda ilk göze çarpan Yandex.Metrica'nýn birçok metriðinin Google Analytics ile benzerlik göstermesi oldu. Yani neredeyse Google Analytics ile ayný ölçüm kalemlerini kullanýyor. Ama Google Analytics'ten öne çýkan dikkat çekici bazý metrikleri de yok deðil. Karþýlaþtýrmayý Yandex.Metrica'nýn özellikleri üzerinden yapýyoruz. Önce belirli tarihler arasýnda her iki analitik aracýnýn da gösterdiði rakamlarý inceleyecek, hemen ardýndan özellik karþýlaþtýrmasý yapacaðýz:

 

4 Kasým 20114 ?ubat 2012 arasý Google Analytics ile Yandex.Metrica karþýlaþtýrmasý

 
Google Analytics
Yandex Metrica
Farklar
Ziyaretler
157.481
142.238
15.243 !
Sayfa görüntüleme
236.830
203.160
33.670 !
Ziyaretçiler (Tekil)
137.486
127.854
9.632 !
Yeni ziyaretçiler
%86,36
%100 (1 aylýk periyot için %98,6 oluyor)
Yandex'e göre 3 aylýk sürede hiç eski ziyaretçi gelmemiþ gözüküyor.
Hemen çýkma oraný
%79,6
%20,2
Yandex.Metrica "hemen çýkma oraný"ný kullanýcý sayfada hiç bir þey yapmamýþsa (aktif deðilse) ve 15 saniyeden az bulunmuþsa bir deðer olarak hesaplýyor. Google Analytics ise tek sayfa ziyaretini bounce olarak hesaplýyor.
Sayfa/Ziyaret
1,5
1,4
Birbirine çok yakýn
Sitede Geçirilen Ort. Zaman
01:07
02:06
1'' dakikalýk fazla süre farkýnýn sebebi, Metrica'da kullanýcýnýn sitede geçirdiði toplam zamanýn dikkate alýnmasý ve bu rakama kullanýcýnýn en son sayfa üzerinde geçirdiði zamanýn da dahil edilmesidir. Google Analytics'te ise ilk ve son sayfa ziyaretleri arasýndaki zaman farký hesaplanýr.
 
Google Analytics
Yandex Metrica
 
Gerçek-zamanlý analiz
 
 
Yandex.Metrica henüz gerçek-zamanlý web analizi desteði vermiyor
Grafiklere not alma
 
 
Google Analytics'te grafiklerde her bir deðerin üzerine özel notlar ve uyarýlar býrakabiliyorsunuz
En yüksek / En düþük
 
 
Yandex.Metrica'da istenilen tarihler arasýnda her bir metrik için en yüksek ve en düþük deðerler vurgulanýyor
Trafik kaynaklarý
 
 
Neredeyse birbirinin ayný
SEO
 
 
Trafik kaynaklarýnda arama motoru optimizasyonu Yandex.Metrica'da yok denilebilir
Cinsiyet ve yaþa göre demografi
 
 
Yandex.Metrica'nýn demografik bilgileri daha detaylý
Ziyaretçi derinliði
 
 
Yandex.Metrica'nýn devamlýlýk, ilk ziyaretten beri geçen süre gibi ilginç ekstralarý var
Webvisor
 
 
Ziyaretçilerin site üzerindeki hareketlerini kaydedilmiþ bir þekilde izleme imkaný
Dosya indirme takibi
 
 
Yandex.Metrica'da sitenizde baylaþtýðýnýz statik dosya ve belgelerin indirilme takibini serbestçe yapabiliyorsunuz
Site hýzý
 
 
Google Analytics'in oldukça derinlikli site ve sayfa hýzý takibi var
Ýzleme
 
 
Yandex.Metrica'da sitedeki ziyaretçi yükünü saniye bazlý ölçebilir ve dakikalara göre site trafiðini gözlemleyebilirsiniz
Ziyaretçi akýþý
 
 
Google Analytics'in oldukça iyi bir ziyaretçi akýþý izleme özelliði var. Adým adým ziyaretçinin akýþý takip edilebiliyor

 

Karþýlaþtýrma tablosundan da açýkça görüleceði üzere site takip scriptlerinin elde ettiði rakamlarda bariz farklýlýklar var. Normalde Google Analytics'in takip kodunun bile eksik ziyaret aldýðý bilindiði halde, Yandex.Metrica'nýn bu rakamlarýn bile gerisinde kalmasý oldukça þaþýrtýcý. Yani Yandex.Metrica'nýn takip kodlarýnda ciddi iyileþtirmeler yapmasý gerekiyor.

Bunun yanýnda Yandex.Metrica'nýn "yeni ziyaretçiler" ve "hemen çýkma oranlarý" deðerlerinde acayip çarpýklýklar var. Örneðin Yandex.Metrica'ya göre 3 aylýk periyotta hiçbir eski ziyaretçi siteyi hiç ziyaret etmemiþ. Yani %100 yeni ziyaretçi görünüyor. Halbuki Google Analytics'e göre ayný dönemde yeni ziyaretçi oraný %86,36. Ayrýca Yandex.Metrica'ya göre hemen çýkma oranlarý oldukça düþük seyrediyor. Ama Google Analytics tam aksini söylüyor ve neredeyse %80'ni gösteriyor.

 

YANDEX'TEN GELEN AÇIKLAMA (14.03.2012, 20:30) ve BUNUN ÜZERÝNE TABLODA YAPILAN GÜNCELLEMELER:

Yandex'ten Bilge Bilir'in önerisi ile önceki deneyde ~3 ay olan zaman periyodunu 25 Kasým - 25 Aralýk 2011 tarihleri arasýný baz alýp 1 aya indirerek "yeni ziyaretçi" oranýný tekrar hesapladýk. Buna göre yeni ziyaretçi oraný %98,6 oldu. Oran yine çok yüksek çýktý. Yandex bu durumu: "100% yeni kullanýcý görmenizin sebebi, istatistikleri incelerken kodu kurduðunuz günden beri siteye gelen kullanýcýlarý gözlemlemiþ olmanýzdýr. Eðer bu sayacý kurduðunuz günden itibaren deðil de daha kýsa bir dönemin istatistiðini incelerseniz, farklý rakamlar göreceksiniz. Google Analytics'te siteye gelenlerin sayýsýný en baþtan deðil de belli bir dönem için incelediðiniz için, orada %100 rakamýný görmüyorsunuz." þeklinde açýklýyor. Sonuçta hangi zaman aralýðýný alýrsanýz alýn, hem Google Analytics hem de Yandex.Metrika için seçili örneklem dönemindeki ortalama deðerler alýnýr. Bizce bu durumun nedeni takip kodunun kullanýcýnýn tarayýcýsýna tam yüklenememesi neticesinde kaçýrdýðý ziyaretçilerden doðan eksiklikten kaynaklanýyor. Bu da doðrudan oranlara yansýyor.

Yandex "hemen çýkma oraný"ndaki farklýlýðý ise: "Metrica'da 'hemen çýkma oraný' (Bounce rate) þu þekilde hesaplanýr: Bir kullanýcý sayfada hiç bir þey yapmamýþsa (aktif deðilse) ve 15 saniyeden az bulunmuþsa biz bunu 'bounce' olarak hesaplarýz, Google Analytics ise tek sayfa ziyaretini bounce olarak hesaplamaktadýr ki Metrica'nýn mantýðýna göre bu yaklaþým doðru deðildir." þeklinde açýklýyor.

Yandex yine "sitede geçirilen ort. zaman"ý da: "Kullanýcýnýn sitede geçirdiði toplam zaman dikkate alýnýr ve Metrica'da bu rakama kullanýcýnýn en son sayfa üzerinde geçirdiði zaman de dahil edilir, bu yaklaþým farkýndan dolayý Metrica'da bu rakam daha büyüktür. Google Analytics'te ise ilk ve son sayfa ziyaretleri arasýndaki zaman farký hesaplanýr." þeklinde açýklýyor.

 

Sonuç olarak Yandex.Metrica özellikle takip kodu baðlamýnda (Google Analytics rakamlarýna bakaraktan) hala geliþtirilmesi gereken bir araç. Bunun yanýnda Google Analytics'te olmayan ekstra özellikleri ile de çok dikkat çekici bir araç.

 

Adres: http://metrica.yandex.com.tr


· · · · · · ·
Yazan: | 14.03.2012 | 13204 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.349 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar